Aktualności

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych — Łódź, 11–12 stycznia


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi był gospo­darzem, drugiego w kadencji, posiedzenia Kon­fer­encji Rek­torów Aka­demic­kich Uczel­ni Medy­cznych.
Zaprosze­nie do udzi­ału w spotka­niu przyjął Min­is­ter Zdrowia, Kon­stan­ty Radzi­wiłł, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego w Min­is­terst­wie Zdrowia, Katarzy­na Chmielews­ka oraz powołany na Prze­wod­niczącego Uczel­ni­anej Komisji do Spraw Jakoś­ci Ksz­tałce­nia na Kierunku Lekarskim, na lata 2017 — 2020, prof. Leszek Paczek.

Wśród najważniejszych, dysku­towanych tem­atów znalazła się m.in. inter­nacjon­al­iza­c­ja ksz­tałce­nia w uczel­ni­ach medy­cznych.

Mówiono również o zmi­anach sys­te­mowych w ksz­tałce­niu przed­dy­plo­mowym pielęg­niarek, a także wyce­nie świad­czeń zdrowot­nych real­i­zowanych przez szpi­tale klin­iczne.

Przed­staw­iono planowane zmi­any w ochronie zdrowia, szkol­nictwie wyższym i dzi­ałal­noś­ci naukowo ‑badaw­czej.

  • Opublikowano: 13 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP