Aktualności

Konferencja “SERCE NA DŁONI”


Zaprasza­my do udzi­ału w Kon­fer­encji “SERCE NA DŁONI”, która odbędzie się 17 maja 2024 r. w AULI Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289.

To Spotkanie dla kar­di­ologów, lekarzy rodzin­nych, anestezjologów, internistów, ginekologów, chirurgów, pielęg­niarek i położnych, ratown­ików medy­cznych, far­ma­ceutów i wszys­t­kich osób zaan­gażowanych w opiekę nad pac­jen­tem.

Wstęp jest bezpłat­ny. Warunk­iem uczest­nict­wa jest rejes­trac­ja na stron­ie: sercenadloni.kongresy.com.pl

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP