Aktualności

Konferencja “Techniki obrazowania w medycynie — nowe możliwości i propozycje”


Kon­fer­enc­ja jakiej jeszcze nie było: „Tech­ni­ki obra­zowa­nia w medy­cynie – nowe możli­woś­ci i propozy­c­je”

Zaprasza­my do udzi­ału w kon­fer­encji „Tech­ni­ki obra­zowa­nia w medy­cynie – nowe możli­woś­ci i propozy­c­je”, która odbędzie się w dni­ach 12–13 kwiet­nia 2018r. w Łodzi.

Celem kon­fer­encji jest zaprezen­towanie przez wiodą­cych pro­du­cen­tów najnowszych rozwiązań tech­no­log­icznych w zakre­sie urządzeń do obra­zowa­nia medy­cznego.

Mamy nadzieję, że infor­ma­c­je pozyskane w cza­sie kon­fer­encji oraz naw­iązane wów­czas kon­tak­ty ze spec­jal­is­ta­mi pro­duk­towy­mi z pewnoś­cią zain­spiru­ją Państ­wa do rozsz­erza­nia doty­chcza­sowej dzi­ałal­noś­ci  w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia obra­zowa­nia medy­cznego. Pon­ad­to – prezen­tac­ja nowych możli­woś­ci przy­czyni się ‑być może- do imple­men­tacji nowych metod diag­nos­ty­cznych.

Więcej o Kon­fer­encji: http://tom.umed.pl/

  • Opublikowano: 2 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP