Aktualności

Konferencja z uczelnią litewską


W dni­ach 20–23 wrześ­nia 2016r. w Kown­ie miała miejsce między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja Health, Envi­ron­ment and Sus­tain­able Devel­op­ment: Inter­dis­ci­pli­nary Approach/H­ES­DIA-2016.

Cer­e­monię otwar­cia Kon­fer­encji, wraz z Władza­mi Kauno Kolegi­ja, poprowadz­ił Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszews­ki, Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego. Wykład inau­gu­ra­cyjny pt.: „New Approach to Cryos­tim­u­la­tion” wygłosiła Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elż­bi­eta Miller, Kierown­ik Zakładu Reha­bil­i­tacji Medy­cznej. W częś­ci warsz­ta­towej nowoczesne metody reha­bil­i­ta­cyjne zademon­strowali pra­cown­i­cy naukowi Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego wraz ze stu­den­ta­mi fizjoter­apii naszego Wydzi­ału. W ses­jach inter­ak­ty­wnych prezen­tac­je wygłosili:

dr n. med. Joan­na Kost­ka „Influ­ence of the Body Cryother­a­py with Kine­sither­a­py on the Func­tion­al Sta­tus and Pain in Patients with Rheumat­ic Dis­eases”
mgr Michał Staros­ta „Froce Analy­sis of Shoul­der Joint Mus­cles in the Ear­ly Phase of Brain Stroke”

We współpra­cy z litewską uczel­nią Kauno Kolegi­ja Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences stu­dia oraz prak­ty­ki real­i­zowane są przez stu­den­tów fizjoter­apii Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego od wielu lat w ramach pro­gra­mu Socrates/Erasmus.

  • Opublikowano: 30 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP