Aktualności

Konferencja UMED Kobietom!


We wtorek 23.01.2018 r., w auli Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego odbyła się pier­wsza kon­fer­enc­ja z cyk­lu „UMED – kobi­etom!”. Spotkanie zor­ga­ni­zowane dla pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poświę­cone było pro­fi­lak­tyce raka pier­si oraz raka szyj­ki maci­cy.

Wśród prele­gen­tów wys­tąpili m.in. Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich prof. Janusz Piekars­ki z Klini­ki Chirurgii Onko­log­icznej oraz prof. Jacek Wilczyńs­ki – Kierown­ik Klini­ki Ginekologii Oper­a­cyjnej i Onko­log­icznej. Ama­zon­ki Łódź Cen­trum opowiedzi­ały o raku pier­si z punk­tu widzenia pac­jen­t­ki, a pro­fesjon­al­na brafit­ter­ka pokaza­ła, jak właś­ci­wie dobier­ać biustonosz, aby nie szkodz­ił zdrow­iu, a przy okazji wyglą­dał zjawiskowo i kobieco. Fun­dac­je Rosa i Sen­so­ria w porozu­mie­niu z Pink Lips opowiedzi­ały o kam­panii „Rakood­porni”, real­izu­jąc tym samym cel, jaki postaw­iły sobie orga­ni­za­tor­ki, czyli zwięk­sze­nie świado­moś­ci na tem­at ważnoś­ci reg­u­larnych badań – wykony­wanych zarówno przez nas samych w przy­pad­ku samobada­nia pier­si – jak również wykony­wanych przez spec­jal­istów (m.in. cytolo­gia, usg, mam­mo­grafia). Liczymy, że hasło wielokrot­nie pow­tarzane pod­czas kon­fer­encji — „rak wcześnie wykry­ty jest całkowicie uleczal­ny”, trafi do świado­moś­ci uczest­niczek kon­fer­encji, które będą z ogrom­nym zaan­gażowaniem i nieby­wałą reg­u­larnoś­cią dbać o swo­je zdrowie. Kole­jne spotka­nia już niebawem i już dziś na nie zaprasza­my!

fot. Elż­bi­eta Gen­dek

  • Opublikowano: 24 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP