Aktualności

Konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”


19 i 20 czer­w­ca 2017 roku w Bib­liotece Uni­w­er­syteck­iej w Warsza­w­ie (ul. Dobra 56/66) odbędzie się kon­fer­enc­ja „Ustrój i zarządzanie w szkol­nictwie wyższym”. Będzie to dziewią­ta i ostat­nia z cyk­lu kon­fer­encji pro­gramowych przy­go­towu­ją­cych Nar­o­dowy Kon­gres Nau­ki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie.

Dwud­niowe spotkanie poświę­cone będzie omówie­niu sys­te­mu zarządza­nia różnego typu uczel­ni­a­mi wyższy­mi w Polsce. Jest to kluc­zowe zagad­nie­nie dla powodzenia zmi­an jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0. Wspól­nie z przed­staw­iciela­mi środowisk aka­demic­kich spróbu­je­my poszukać rozwiązań, które poz­wolą wzmoc­nić autonomię uczel­ni oraz znaleźć opty­malne rozwiąza­nia  doty­czące wyboru władz uczel­ni. Kluc­zowa będzie także dyskus­ja na tem­at relacji wewnątrz uczel­ni, w tym roli władz rek­tors­kich, dziekańs­kich oraz Sen­atu. Omówimy także wspól­nie dzi­ała­nia szkół wyższych w ramach związków i sieci.

Istot­ny­mi wątka­mi poruszany­mi pod­czas warsza­wskiej kon­fer­encji będą także: udzi­ał intere­sar­iuszy w pro­ce­sie zarządza­nia uczel­nią i relac­je wewnątrz uczel­ni, poli­ty­ka kadrowa i finan­sowa szkół wyższych oraz rola min­is­terst­wa w sys­temie szkol­nict­wa wyższego i nau­ki. Poroz­maw­iamy także o roli sys­temów infor­maty­cznych stosowanych we wspo­ma­ganiu zarządza­nia uczel­nią oraz przeanal­izu­je­my szanse i wyzwa­nia, jakie sto­ją przed twor­zonym Uni­w­er­sytetem Pol­skiej Akademii Nauk.

Link do for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego, pro­gram i więcej infor­ma­cji o kon­fer­encji na stron­ie: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-warszawa-19–20-06–2017/

  • Opublikowano: 2 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP