Aktualności

Konferencja „Warsztaty Niewydolności Serca”


Kon­fer­enc­ja „Warsz­taty Niewydol­noś­ci Ser­ca”
11.02.2017 Hotel andel’s,

W imie­niu Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego mam przy­jem­ność zaprosić Państ­wa na kole­jną edy­cję kon­fer­encji „Warsz­taty Niewydol­noś­ci Ser­ca”.

Kon­fer­enc­ja uzyskała patronat JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Sekcji Niewydol­noś­ci Ser­ca Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego oraz Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego.

Tem­atem wiodą­cym kon­fer­encji jest poprawa opie­ki nad chorym z niewydol­noś­cią ser­ca. Pro­gram Kon­fer­encji obe­j­mu­je ses­je dydak­ty­czne i warsz­ta­towe poświę­cone współczes­nym osiąg­nię­ciom kar­di­ologii klin­icznej.

Warsz­taty będą okazją do spotka­nia wybit­nych spec­jal­istów – ekspertów niewydol­noś­ci ser­ca z wiodą­cych ośrod­ków kar­di­o­log­icznych  w Polsce.

PROGRAM KONFERENCJI

Prze­wod­niczą­ca Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego
Prof. dr hab. med. Mał­gorza­ta Lelonek FESC
Klini­ka Kar­di­ologii
Kat­e­dra Kar­di­ologii, Kar­diochirurgii i Chorób Naczyń
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  • Opublikowano: 30 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP