Aktualności

Konferencję “EPimage — Atrial Fibrillation Ablation Training”


imagin-konf

Szanowni Państ­wo,

Prag­niemy serdecznie zaprosić na kon­fer­encję „EPim­age – Atri­al Fib­ril­la­tion Abla­tion Train­ing”, która odbędzie się w dni­ach 25–26 listop­dad 2016 w Hotelu Dou­ble Tree by Hilton w Łodzi.

Wydarze­nie będzie miało   charak­ter   warsz­tatów, pod­czas   których eksper­ci kra­jowi   i   zagraniczni   zaprezen­tu­ją   tech­ni­ki   i   tech­nolo­gie wyko­rzysty­wane w ablacji podłoża mig­ota­nia przed­sionków. W obec­nej edy­cji planu­je­my krok po kroku przed­staw­ić postępowanie    związane    z zabiegiem    ablacji    stosowane w wiodą­cych ośrod­kach europe­js­kich: Greno­ble, Dres­den, Asturias. Bezpośred­nio z Pra­cowni Elek­trofizjologii Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca będą trans­mi­towane zabie­gi ablacji podłoża mig­ota­nia przed­sionków przeprowad­zone przez ekspertów z wyżej wymienionych ośrod­ków przy uży­ciu różnych tech­nik i sys­temów do mapowa­nia i ablacji.

Postępowanie z wyko­rzys­taniem krioablacji balonowej przed­stawi Pro­fe­sor Pas­cal Defaye ‑Cen­tre Hos­pi­tal­ier Uni­ver­si­taire Greno­ble Alpe (Franc­ja), sys­te­mu Car­to 3 przed­stawi Dok­tor hab. David Cal­vo Cuer­vo ‑Clin­i­cal Cardi­cal Elec­tro­phys­i­ol­o­gist     at     Uni­ver­si­ty     Hos­pi­tal     of     Astrurias     (Hisz­pa­nia), a   sys­te­mu   Ensite   Pre­ci­sion   Pro­fe­sor   dr   med.hab.   Christo­pher   Piorkows­ki

- Herzzen­trum Dres­den Uni­ver­si­tatsKlinik (Niem­cy). Dzię­ki takiej formie wymi­ana wiedzy      i       doświad­czenia      będzie      łatwiejsza      i       mamy      nadzieję, że wydarze­nie zys­ka wybit­nie prak­ty­czny wymi­ar.

Tegoroczną   edy­cję   EPim­age   adresu­je­my   do   lekarzy   elek­trofizjologów i szkolą­cych się w elek­trofizjologii oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych prob­lematyką zaburzeń ryt­mu ser­ca.

Z poważaniem,

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubińs­ki

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego
Dr n. med. Bartłomiej Bińkows­ki

  • Opublikowano: 21 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP