Aktualności

Kongres European Society of Cardiology 2016 – pracowite dni przedstawicieli Kliniki Kardiologii w Rzymie


esc_2016

Pra­cown­i­cy Kat­edry Kar­di­ologii trady­cyjnie już jak co roku w znacznym stop­niu współt­worzyli kole­jny Kon­gres Europe­jskiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego, potwierdza­jąc tym samym rolę naszej jed­nos­t­ki na kra­jowej i między­nar­o­dowej are­nie kar­di­o­log­icznej. Pod­czas tego najważniejszego wydarzenia w świecie kar­di­ologii, które zgro­madz­iło w tym roku pon­ad 33 tysiące spec­jal­istów z całego świa­ta, nasi pra­cown­i­cy przed­staw­ili 13 doniesień ory­gi­nal­nych. Nasi reprezen­tan­ci wys­tąpili również w roli ekspertów współprowadzą­cych i wykłada­ją­cych w kilku ses­jach tem­aty­cznych.

Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanows­ki współprowadz­ił sesję tem­aty­czną zor­ga­ni­zowaną przez sekcję Europe­jskiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego zrzesza­jącą młodych, wpły­wowych kar­di­ologów — „Car­di­ol­o­gists of Tomor­row” doty­czącą istot­nego klin­icznie aspek­tu wyboru opty­mal­nego cza­su leczenia zabiegowego w przy­pad­ku infek­cyjnego zapale­nia wsierdzia: „Tim­ing of surgery in infec­tive endo­cardi­tis – Car­di­ol­o­gist against sur­geon”.

Pod­czas tegorocznego Kon­gre­su w sesji poświę­conej badan­iom klin­icznym w zakre­sie choro­by niedokr­wi­en­nej ser­ca przed­staw­iono aktu­al­iza­cję wyników ran­dom­i­zowanego bada­nia klin­icznego „STICH”, doty­czącego pac­jen­tów z kar­diomiopatią niedokr­wi­en­ną i wpły­wu wieku pac­jen­tów na rokowanie w zależnoś­ci od wybranej strate­gii ter­apeu­ty­cznej (pomostowanie aor­tal­no wieńcowe+farmakoterapia vs far­makoter­apia). Duży wkład w pow­stanie wspom­ni­anego bada­nia miał zespół naszej Klini­ki. Zaprezen­towane wyni­ki zostały opub­likowane jed­nocza­sowo w renomowanym cza­sopiśmie Cir­cu­la­tion [„Ten-Year Out­comes After Coro­nary Artery Bypass Graft­ing Accord­ing to Age in Patients With Heart Fail­ure and Left Ven­tric­u­lar Sys­tolic Dys­func­tion: An Analy­sis of the Extend­ed Fol­low-Up of the STICH Tri­al (Sur­gi­cal Treat­ment for Ischemic Heart Fail­ure)”], a wśród współau­torów pub­likacji znalazł się dr hab. n. med. Łukasz Chrzanows­ki.

Pon­ad­to dr hab. n. med. Łukasz Chrzanows­ki w sesji doty­czącej prak­ty­cznego wdraża­nia wyty­cznych wygłosił wykład omaw­ia­ją­cy pro­ces imple­men­tacji w pol­s­kich warunk­ach najnowszych wyty­cznych ESC z 2015 roku doty­czą­cych nad­ciśnienia płuc­nego – „Pul­monary Hyper­ten­sion Guide­lines — Clin­i­cal Prac­tice in Poland”.

Kierown­ik naszaj Klini­ki pan prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak reprezen­tował w gronie ekspertów Pol­skie Towarzyst­wo Kar­di­o­log­iczne w for­mule „Mini Quiz” pozwala­jącej zmierzyć się europe­jskim towarzyst­wom kar­di­o­log­icznym w zakre­sie wiedzy doty­czącej zna­jo­moś­ci wyty­cznych ESC z 2015 roku. Zespół z naszego kra­ju upla­sował się ostate­cznie na wysokim 3. miejs­cu, potwierdza­jąc tym samym pozy­cję pol­skiej kar­di­ologii na tle innych kra­jowych europe­js­kich towarzys­tw kar­di­o­log­icznych.

W trak­cie kon­gre­su zaprezen­towano poniższe doniesienia ory­gi­nalne wynika­jące z prowad­zonych w Kat­e­drze i Klin­ice Kar­di­ologii pro­jek­tów badaw­czych:

 • I. Cies­lik-Guer­ra, M. Kamin­s­ki, R. Kotas, E. Trzos, J.D. Kasprzak, T. Rechcin­s­ki, B. Uznan­s­ka-Loch, M. Kurpe­sa: “Arte­r­i­al hyper­ten­sion in patients after acute coro­nary syn­drome may deter­mine effects of car­diac reha­bil­i­ta­tion on endothe­lial func­tion (For­ev­er study)”;
 • D. Fil­ip­i­ak, J.D. Kasprzak, P. Lip­iec: “Pock­et-size imag­ing devices in the ini­tial assess­ment of patients with sus­pect­ed pul­monary embolism”;
 • D. Kasprzak, S. Skoniecz­ka, M. Simiera, B.W. Michal­s­ki, E. Szym­czyk, P. Wejn­er-Mik, P. Lip­iec, K. Wierzbows­ka-Dra­bik, M. Strz­elec­ki: „Neu­ronal net­work analy­sis of myocar­dial tex­ture in rest­ing native or con­trast-enhanced echocar­dio­graph­ic images pre­dicts left ven­tric­u­lar recov­ery one year after myocar­dial infarc­tion”;
 • P. Lip­iec, D. Miśkowiec, J.Z. Peru­ga, M. Plewka, K. Wierzbows­ka-Dra­bik, K. Kupczyn­s­ka, J.D. Kasprzak: „The assess­ment of fea­si­bil­i­ty of con­scious seda­tion for tran­scatheter implan­ta­tion of atri­al sep­tal occlud­ers with the real-time tran­soe­sophageal echocar­dio­g­ra­phy guid­ance”;
 • D. Miśkowiec, P. Lip­iec, K. Kupczyn­s­ka, M. Ojrzanows­ki, M. Simiera, K. Wierzbows­ka-Dra­bik, P. Wejn­er-Mik, B. Michal­s­ki, J.D. Kasprzak: “Free cir­cu­lat­ing miR­NAs (miR‑1, miR-133a, miR-208a, miR-499) dif­fer­en­ti­ate clin­i­cal types of coro­nary dis­ease: acute myocar­dial infarc­tion, unsta­ble angi­na and sta­ble coro­nary artery dis­ease”;
 • D. Miśkowiec, P. Lip­iec, K. Kupczyn­s­ka, B. Michal­s­ki, J.D. Kasprzak: “Bicus­pid aor­tic valve phe­no­type and aor­tic diam­e­ter — does it real­ly mat­ter? A sys­tem­at­ic review and meta-analy­sis”;
 • M. Ojrzanows­ki, L. Figiel, J.D. Kasprzak: „Serum preg­nan­cy-asso­ci­at­ed plas­ma pro­tein A (PAPP‑A) vs GRACE scale for risk esti­ma­tion in patients with sus­pect­ed acute coro­nary syn­drome”;
 • T. Rechcin­s­ki, B. Szy­man­s­ka, M. Kurpe­sa, M. Chmiela, A. Matu­si­ak, J.D. Kasprzak: „Vari­ants of gene clus­ter poly­mor­phism of inter­leukin- are relat­ed to extent of coro­nary ath­er­o­scle­ro­sis and age at onset of the first acute coro­nary syn­drome”;
 • D. Sławek, A. Binkows­ka, K. Wąsikows­ki, J.D. Kasprzak: „Opti­miz­ing non­in­va­sive diag­nos­tic algo­rithm for coro­nary dis­ease: con­tri­bu­tion from NT-proB­NP dur­ing diag­nos­tic exer­cise stress test”
 • M. Sobczak, H. Qawoq, M. Kraw­czyk, J.D. Kasprzak: “Effects of cog­ni­tive behav­ioral ther­a­py in car­diac elec­trother­a­py device recip­i­ents”;
 • Szym­czyk, P. Lip­iec, B. Michal­s­ki, K. Szym­czyk, J.D. Kasprzak: „Rest­ing speck­le track­ing echocar­dio­g­ra­phy for the pre­dic­tion of death 5 years after ST- ele­va­tion myocar­dial infarc­tion”;
 • Wierzbows­ka-Dra­bik, A. Miel­czarek, P. Lip­iec, J.D. Kasprzak: „High­er api­cal rota­tion and twist of left ven­tri­cle in patients with severe aor­tic steno­sis in com­par­i­son with con­trols”;
 • K. Wierzbows­ka-Dra­bik, M. Simiera, M. Plewka, J.D. Kasprzak: „Rest and peak left ven­tric­u­lar glob­al sys­tolic strain dur­ing dobu­t­a­mine stress echocar­dio­g­ra­phy (DSE) is cor­re­lat­ed with angio­graph­ic SYNTAX and Gensi­ni scores”;

Autorom wszys­t­kich prac serdecznie grat­u­lu­je­my!

 • Opublikowano: 3 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP