Aktualności

Kongres Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)


 

Kon­gres Między­nar­o­dowej Rady Pielęg­niarek (ICN), Barcelona, Hisz­pa­nia 27 maja – 1 czer­w­ca 2017 r.

Tegoroczny świa­towy Kon­gres Pielęg­niarek zgro­madz­ił 8200 uczest­ników, pielęg­niarek i położnych ze 135 kra­jów. Kon­gres goś­ciła Hisz­pańs­ka Rada Pielęg­niarek (Span­ish Coun­cil of Nurs­es). Otwar­cie Kon­gre­su to wielkie pielęg­niarskie świę­to rozpoczy­nane cer­e­monią otwar­cia z prezen­tacją del­e­gacji państw uczest­niczą­cych w Kon­gre­sie, wzbo­ga­cone wręczaniem nagród za dzi­ałal­ność na rzecz pielęg­niarst­wa oraz różnorod­nym pro­gramem artysty­cznym, w tym wys­tę­pa­mi fla­men­co. W cer­e­monii otwar­cia biorą udzi­ał del­e­gac­je Rady Nar­o­dowych Reprezen­tan­tów ICN. W tym roku nie zabrakło także pol­skiej reprezen­tacji, która w stro­jach ludowych god­nie nas reprezen­towała.

Pełne spra­woz­danie z Kon­gre­su ICN w Barcelonie…

  • Opublikowano: 6 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP