Aktualności

Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej


W dni­ach 23–24 wrześ­nia 2016 r. w salach nowoczes­nego obiek­tu Cen­trum Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 odbył się Kon­gres Naukowy Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sportowej: Nowoczesne Tech­nolo­gie w Medy­cynie Sportowej „Zdrowie sportow­ca i akty­wność fizy­cz­na społeczeńst­wa – najwięk­szą wartoś­cią”.

Kon­gres otworzyła jubileuszowa ses­ja z okazji 40-lecia aka­demick­iej medy­cyny sportowej w Łodzi: Akty­wność fizy­cz­na — zalece­nia dla zdrowia, której mod­er­a­tora­mi byli dr med. H. Kuńs­ki, prof. W. Dry­gas, prof. A. Jegi­er, prof. T. Kost­ka.

W Kon­gre­sie wzięło udzi­ał ok. 700 uczest­ników, dla których zor­ga­ni­zowanych zostało 15 sesji z zakre­su wybranych prob­lemów kar­di­o­log­icznych w medy­cynie sportowej, wysiłków ekstremal­nych w sporcie, wak­cynologii w medy­cynie sportowej, zdrowia psy­chicznego sportow­ców, patologii układu ruchu i reha­bil­i­tacji sportowej, wspo­ma­gania zdol­noś­ci wysiłkowych oraz aktu­al­nych zagad­nień związanych ze zwal­czaniem dopin­gu w sporcie, nowoczes­nej diag­nos­ty­ki, w tym diag­nos­ty­ki wydol­noś­ci fizy­cznej człowieka, diag­nos­ty­ki obra­zowej i diag­nos­ty­ki bio­moleku­larnej w medy­cynie sportowej. Prezen­tac­je przed­staw­iło pon­ad 60 wykład­ow­ców będą­cych najwybit­niejszy­mi eksper­ta­mi w swoich dziedz­i­nach. Odbyły się również dwa warsz­taty: Badanie ergospirom­e­tryczne w medy­cynie sportowej i Pomi­ar wydol­noś­ci fizy­cznej człowieka oraz Ses­ja Prac Ory­gi­nal­nych, w której zaprezen­towano 40 prac. Wyróżniono prace, które zostały rekomen­dowane do pub­likacji w cza­sopis­mach „Biol­o­gy of Sport” lub „Medy­cy­na Sportowa”.

Uczest­niczą­cy w Kon­gre­sie lekarze medy­cyny sportowej, jak i lekarze innych spec­jal­noś­ci, fizjoter­apeu­ci, fizjolodzy wysiłku fizy­cznego, spec­jal­iś­ci regen­er­acji powysiłkowej, pra­cown­i­cy wyższych uczel­ni oraz ośrod­ków naukowo-badaw­czych, tren­erzy i sportow­cy, wywieźli ze sobą najnowsze infor­ma­c­je naukowe, a także nieza­pom­ni­ane wraże­nia z wiz­y­ty w Łodzi.

Kon­gres Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sportowej objęło swoim patronatem hon­orowym Min­is­terst­wo Zdrowia, Min­is­terst­wo Sportu i Turysty­ki, Woje­w­o­da Łódz­ki, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Prezy­dent Mias­ta Łodzi, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Inter­na­tion­al Fed­er­a­tion of Sports Med­i­cine (FIMS) i Euro­pean Fed­er­a­tion of Sports Med­i­cine Asso­ci­a­tions (EFSMA). Orga­ni­za­cję Kon­gre­su wspar­li liczni spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni.

Orga­nizu­jąc tak duże wydarze­nie naukowe, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, który sku­pia wiele jed­nos­tek zaj­mu­ją­cych się medy­cyną sportową, akty­wnoś­cią fizy­czną i fizjologią wysiłku fizy­cznego, potwierdz­ił swój naukowo-dydak­ty­czny i klin­iczny potenc­jał w tej dziedzinie.

  • Opublikowano: 28 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP