Aktualności

Konkurs na działania dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je o ogłosze­niu przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju Konkur­su POWR.03.01.00-IP.08–00-SP2/17 w pro­gramie Studi­u­jesz? Prak­tykuj! doty­czące real­iza­cji wysok­iej jakoś­ci pro­gramów stażowych dla stu­den­tów.

Celem pro­gra­mu stażowego musi być zapewnie­nie real­iza­cji stażu w sposób gwaran­tu­ją­cy pozyskanie przez stażys­tę odpowied­niego doświad­czenia i efek­ty­wne wyko­rzys­tanie stażu.
W związku z tym min­i­mal­ny wymi­ar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obe­j­mować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykony­wanych w tygod­niu.

Pro­gram Studi­u­jesz? Prak­tykuj! jest pro­gramem nastaw­ionym na ułatwie­nie stu­den­tom wejś­cia na rynek pra­cy poprzez zdoby­cie prak­ty­cznego doświad­czenia, uzu­peł­ni­a­jącego wiedzę pozyskaną na stu­di­ach. W związku z tym zakres przed­miotowy stażu musi być związany bezpośred­nio z efek­ta­mi ksz­tałce­nia na prowad­zonym przez uczel­nię kierunku studiów i zapew­ni­ać ich prak­ty­czne wyko­rzys­tanie w toku zadań wykony­wanych na stażu.

Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od dnia 6 mar­ca 2017 r. do dnia 7 kwiet­nia 2017 r.

Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN, wyma­gany wkład włas­ny na poziomie 3% wartoś­ci pro­jek­tu.

Kry­te­ria pre­mi­u­jące:

1) 10 pkt – Wszys­tkie staże real­i­zowane w pro­jek­cie będą miały wymi­ar co najm­niej 360 godzin zadań stażowych real­i­zowanych w okre­sie 16 tygod­ni (przy stażu w wymi­arze przekracza­ją­cym 360 godzin okres odby­wa­nia stażu może zostać zaplanowany w pro­por­cjon­al­nie dłuższym przedziale cza­sowym)

2) 10 pkt – Co najm­niej 50% łącznego wymi­aru godzi­nowego wszys­t­kich staży w pro­jek­cie stanow­ią staże zagraniczne real­i­zowane w kra­jach członkows­kich Unii Europe­jskiej i Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego. W ramach pro­jek­tu nie mogą być obję­ci wspar­ciem uczest­ni­cy Pro­gra­mu Eras­mus Plus+.

3) 5 pkt – Pro­jekt przewidu­je wszys­tkie staże w obszarach zgod­nych z Region­al­ną Strate­gią Innowacji (lub odpowied­nim dla RSI doku­mentem) wojew­ództ­wa, na którego potrze­by real­i­zowane będzie ksz­tałce­nie w ramach pro­jek­tu.

4) 10 pkt – Orga­ni­za­c­ja staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o pro­filu prak­ty­cznym.

5) 5 pkt – Uczel­nia obję­ta pro­jek­tem, na dzień złoże­nia wniosku, prowadzi sfor­mal­i­zowaną i udoku­men­towaną, co najm­niej 12 miesięczną, współpracę z pra­co­daw­ca­mi w zakre­sie prak­ty­cznych ele­men­tów ksz­tałce­nia

Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

Oso­by zain­tere­sowane złoże­niem wniosku o dofi­nan­sowanie w ww. Konkur­sie w ramach jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prosimy do kon­takt z Dzi­ałem Pro­jek­tów (przesłanie zary­su planowanych dzi­ałań i wstęp­nego budże­tu pro­jek­tu) pod adresem mailowym sylwia.marszalek@umed.lodz.pl najpóźniej do 24 lutego 2017.

  • Opublikowano: 6 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP