Aktualności

Konkurs grantowy ONKOgranty V


Real­izu­jąc cele Statu­towe Fun­dacji, Zarząd Pol­skiej Ligi Wal­ki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczę­cie naboru do V edy­cji konkur­su Onko­granty, w którym poszuku­je­my nowych, doty­chczas nie finan­sowanych przez inne insty­tuc­je pro­jek­tów eksper­c­kich i eduka­cyjnych, twór­c­zo naw­iązu­ją­cych do Strate­gii Wal­ki z Rakiem w Polsce 2015–2024.

Powołanie Onko­log­icznego Fun­duszu Grantowego jest efek­tem naszego przeko­na­nia o bogactwie kon­cepcji i doświad­czeń różnych środowisk społecznych oraz insty­tucji zain­tere­sowanych zmi­ana­mi w pol­skim sys­temie wal­ki z rakiem.

Pod­sta­wowym celem Fun­duszu jest akty­wiz­a­c­ja i wspar­cie inic­jatyw zgłaszanych m.in. przez orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, szkoły, insty­tuc­je naukowe, zespoły badaw­cze i przed­siębiorstwa. Wspar­cie udzielane będzie w formie grantów przyz­nawanych w drodze otwartego konkur­su. Liczymy, że efek­tem powoła­nia Fun­duszu będzie wzmoc­nie­nie kap­i­tału intelek­tu­al­nego poprzez zwięk­sze­nie udzi­ału strony społecznej w wysiłkach na rzecz pod­niesienia skutecznoś­ci zwal­cza­nia chorób nowot­worowych

W V edy­cji najlep­sze pro­jek­tu zostaną wyło­nione w trzech kat­e­go­ri­ach:

  • Nowotwór jako choro­ba przewlekła
  • Onkolo­gia po pan­demii
  • Pro­moc­ja Europe­jskiego Kodek­su Wal­ki z Rakiem

Ter­min zgłasza­nia pro­jek­tów upły­wa 30 październi­ka 2021 r.
Wyni­ki V edy­cji Konkur­su zostaną ogłos­zone do 20 sty­cz­nia 2022 r.
Reg­u­lamin i wniosek aplika­cyjny dostęp­ne są tutaj.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e‑mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

  • Opublikowano: 30 września 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP