Aktualności

Konkurs “Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji”


Miło nam poin­for­mować, że właśnie ruszył konkurs zor­ga­ni­zowany przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi: “Innowa­cyjne metody ter­apii i reha­bil­i­tacji”.

Konkurs ten stworzyliśmy z myślą o młodych ludzi­ach pasjonu­ją­cych się nauką. Dla tych którzy chcą rozwi­jać swo­je zain­tere­sowa­nia i poz­nać pracę naukow­ca.

Daje on szan­sę na real­iza­cję swoich pomysłów oraz zdoby­cie doświad­czenia w prezen­tacji pro­jek­tów badaw­czych. Konkurs skierowany dla dwóch grup wiekowych: liceal­iś­ci (16–19 lat), stu­den­ci (19–24 lata):

Konkurs skła­da się z czterech etapów:

  1. Zgłoszenia pomysłu
  2. Warsz­tatów
  3. Prezen­tacji
  4. Finału

Jeśli jesteś ciekawy świa­ta, masz innowa­cyjny pomysł związany z ter­apią lub reha­bil­i­tacją, ten konkurs jest dla Ciebie!

Wystar­czy, że wyślesz do nas krót­ki opis pro­jek­tu (maksy­mal­nie jed­ną stronę A4). Najlep­sze pomysły zostaną wybrane i zapros­zone na warsz­taty, po których młodzi naukow­cy zaprezen­tu­ją je na Drzwiach Otwartych 8. mar­ca w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Następ­nie Kapituła wyłoni zwycięzców w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych, którzy otrzy­ma­ją tablet, zdobędą stype­n­dia badaw­cze oraz możli­wość real­iza­cji swo­jego pomysły!

Wszys­tkie szczegóły oraz reg­u­lamin konkur­su moż­na znaleźć na stron­ie: http://innowacyjni.umed.pl/

  • Opublikowano: 22 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP