Aktualności

Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursu POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w zrealizowanym przez MNiSW projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

– interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
– międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
– programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 155 000 000,00 PLN, wymagany wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Kryteria premiujące:

  1. 10 pkt – Projekt przewiduje organizację środowiskowych studiów doktoranckich prowadzących do przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich.
  2. 10 pkt – Projekt przewiduje wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich, o których mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; dodatkowo wspólne przewody doktorskie mogą być przeprowadzane z udziałem jednostek zagranicznych).
  3. 10 pkt – Wnioskodawca posiada Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy została przyznawana kategoria A+ (poziom wiodący).

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ww. Konkursie w ramach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy do kontakt z Działem Projektów (przesłanie zarysu planowanych działań i wstępnego budżetu projektu) pod adresem mailowym sylwia.marszalek@umed.lodz.pl najpóźniej do 26 stycznia 2017.

  • Opublikowano: 29 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP