Aktualności

Konkurs na Najlepsze Koło Naukowe


Szanowni Państ­wo,
Chcielibyśmy bard­zo serdecznie zaprosić wszys­tkie Stu­denck­ie Koła Naukowe zrzes­zone w Stu­denckim Towarzys­t­wie Naukowym na naszej Uczel­ni do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na Najlep­sze Koło Naukowe. Wystar­czy, że prze­wod­niczą­cy chęt­nego koła wypełni for­mu­la­rz zgłoszeniowy dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej STN, wyśle go na adres e‑mail: stn@stud.umed.lodz.pl i zapoz­na się z reg­u­laminem konkur­su, również zamieszc­zonym na stron­ie STN.
Dla najlep­szego koła przewidu­je­my nagrody w postaci zwol­nień z opłat kon­fer­en­cyjnych pod­czas Stu­denck­iej Kon­fer­encji Naukowej Juvenes Pro Med­i­c­i­na orga­ni­zowanej przez STN.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 14 grud­nia.
ZAPRASZAMY!!!

  • Opublikowano: 1 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP