Aktualności

Konkurs Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA2


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że dnia 17 kwiet­nia 2018 r. NCN ogłosił konkurs MINIATURA 2.

Nabór wniosków będzie prowad­zony w sposób ciągły do 31 grud­nia 2018 r.

Wnios­ki w ww. konkur­sie składane są wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF.

Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy.

Po wypełnie­niu poszczegól­nych zakładek wniosku i sprawdze­niu jego kom­plet­noś­ci wniosek należy zablokować poprzez kliknię­cie przy­cisku Zablokuj wer­sję wniosku do NCN.

Wów­czas w pasku po lewej stron­ie pojawi się zakład­ka: Elek­tron­icz­na wysył­ka wniosku.

W tej sekcji należy wygen­erować PDF wniosku do NCN, a następ­nie załączyć wygen­erowany wniosek opa­tr­zony kwal­i­fikowanym pod­pisem elek­tron­icznym w stan­dard­zie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego wniosko­daw­cą.

W sekcji Załączni­ki należy wygen­erować załączni­ki do wniosku, a następ­nie załączyć pod­pisane doku­men­ty kwal­i­fikowal­nym pod­pisem elek­tron­icznym w stan­dard­zie PAdES  przez osobę/osoby upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego wniosko­daw­cą.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Infor­ma­cji w spraw­ie konkur­su udziela­ją:
natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

Z poważaniem,
Dzi­ał Pro­jek­tów

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP