Czcionka A- A A+

Aktualności

Konkurs NCN MAESTRO 12 i SONATA BIS 10


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 15 czerwca br. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy MAESTRO 12, i SONATA BIS 10.

 • MAESTRO 12 – https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12 Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36, 48 lub  60 miesięcy. Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:
 1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
 4. był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
 5. opublikował co najmniej jedną monografię,
 6. wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
 7. zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 8. jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
 9. ma inne istotne osiągnięcia w nauce;
 • SONATA BIS 10 – https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 36, 48 lub 60 miesięcy. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to zwykle 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Kierownikiem w projekcie SONATA BIS można być tylko raz.

Dla ww. konkursów, w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r. obowiązuje POLITYKA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCA OTWARTEGO DOSTEPU DO PUBLIKACJI (Polityka OA)

 

Wysokość kosztów pośrednich w obu konkursach wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora NCN w sprawie ustalenia POLITYKI OA z dnia 27-05-2020: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-38_2020.pdf#page=2

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl. Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r. o godz. 16.00.

Wewnętrzny termin składania dokumentów upływa w dniu 07.09.2020 r.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl.

Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.

Pytania prosimy kierować na adres: ncn.cwn@umed.lodz.pl

Centrum Wsparcia Nauki

Wnioski do podpisu można złożyć albo za pośrednictwem skrzynki mailowej przesyłając wniosek wraz załącznikami na adres: ncn.cwn@umed.lodz.pl,

albo za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf

 

Dane podmiotu do wniosków NCN_12.08.2019.docx

Procedura składania wniosku do NCN 4.pdf

 • Opublikowano: 27 sierpnia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP