Aktualności

Konkurs o Nagrodę Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego


Już po raz pięt­nasty Fun­dac­ja im. Tomasza Jaku­ba Michal­skiego chce przyz­nać nagrodę pro­mu­jącą wybit­nych młodych pra­cown­ików nau­ki, których bada­nia i dzi­ałal­ność naukowa przy­czy­ni­a­ją się do zwal­cza­nia chorób nowot­worowych.

Poniżej zna­j­du­je się reg­u­lamin konkur­su o nagrodę Fun­dacji, która w tym roku wynosi 15 000 PLN. Ter­min nadsyła­nia zgłoszeń upły­wa 30 mar­ca 2018 roku.

Szczegółowe infor­ma­c­je o Fun­dacji i doty­chcza­sowych lau­re­at­ach moż­na otrzy­mać w sekre­taria­cie Odd­zi­ału PAN pod numerem tele­fonu 42 298 68 04.

  • Opublikowano: 19 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP