Aktualności

Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów


Wniosek w 2 egzem­plarzach (plik pdf oraz wer­s­ja edy­towal­na) należy przesłać w formie elek­tron­icznej na adres e‑mail: nauka.cwn@umed.lodz.pl. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć uza­sad­nie­nie wniosku (plik Word + plik pdf pod­pisany przez kandy­da­ta). Uza­sad­nie­nie powin­no zaw­ier­ać elementy/treści, które będą stanow­iły kry­te­ria oce­ny wniosku.

Wniosek w formie doku­men­tu elek­tron­icznego opa­tr­zonego kwal­i­fikowanym pod­pisem elek­tron­icznym albo pod­pisem zau­fanym, skła­da się na elek­tron­iczną skrzynkę podaw­czą Kance­larii Preze­sa Rady Min­istrów, za pośred­nictwem Cen­trum Wspar­cia Nau­ki.

Wnios­ki roz­pa­tru­je Komis­ja ds. Zarządza­nia Nauką i kieru­je do zaopin­iowa­nia przez Sen­at uczel­ni.

Pro­tokół z posiedzenia Sen­atu, odzwier­cied­la­ją­cy prze­bieg głosowa­nia nad wnioska­mi wraz z uza­sad­nie­niem, zostanie dołąc­zony do ostate­cznie wysyłanych z uczel­ni wniosków.

Ter­min składa­nia wniosków

 • 12 kwiet­nia 2023 r. — do Cen­trum Wspar­cia Nau­ki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl w tema­cie wiado­moś­ci dopisek: „Nagro­da PRM – Imię i Nazwisko”
 • 28 kwiet­nia 2023 r. — do Kance­larii PRM

Infor­ma­c­je ogólne

Nagrody Preze­sa Rady Min­istrów przyz­nawane są za:

 1. wyróż­ni­a­jące się rozprawy dok­torskie,
 1. wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia naukowego dok­to­ra habil­i­towanego,
 2. osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej, lub dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej,

Nagrody mogą zostać przyz­nane osobom, których stopień dok­to­ra lub stopień dok­to­ra habil­i­towanego został nadany w roku poprzedza­ją­cym rok przyz­na­nia nagrody oraz osobom, których osiąg­nię­cia naukowe pow­stały w okre­sie zatrud­nienia na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Do nagrody moż­na zgłosić jed­nego kandy­da­ta w danej dyscy­plin­ie naukowej do każdej z wyżej wymienionych nagród.

Wyróż­ni­a­ją­ca się rozprawa dok­tors­ka

Nagro­da za wyróż­ni­a­jącą się rozprawę dok­torską może zostać przyz­nana oso­bie, która uzyskała stopień dok­to­ra na pod­staw­ie rozprawy dok­torskiej, której:

 • przed­miotem jest ory­gi­nalne rozwiązanie istot­nego prob­le­mu naukowego; rozwiązanie w zakre­sie zas­tosowa­nia wyników włas­nych badań naukowych w sferze gospo­dar­czej lub społecznej, o doniosłym znacze­niu dla danej sfery;
 • rozwiązanie albo doko­nanie, będące jej przed­miotem, ma wybit­nie nowa­tors­ki lub innowa­cyjny charak­ter,
 • prezen­tu­jącej wyso­ki poziom wiedzy teo­re­ty­cznej auto­ra w dyscy­plin­ie naukowej lub artysty­cznej albo dyscy­plinach naukowych lub artysty­cznych oraz wyróż­ni­a­ją­cy poziom jego umiejęt­noś­ci w zakre­sie samodziel­nego prowadzenia pra­cy naukowej lub artysty­cznej,
 • wysoko oce­nionej i wyróżnionej przez pod­miot, który przeprowadz­ił postępowanie w spraw­ie nada­nia stop­nia dok­to­ra.

(§ 3 Roz­porządzenia Preze­sa Rady Min­istrów z dnia 21 maja 2019 r.  w spraw­ie kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia nagród Preze­sa Rady Min­istrów oraz wzoru wniosku o ich przyz­nanie)

Wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego

Nagro­da za wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego może zostać przyz­nana oso­bie, której został nadany stopień dok­to­ra habil­i­towanego, oraz której osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia:

 • stanow­ią znaczny wkład w rozwój danej dyscy­pliny naukowej albo artysty­cznej,
 • są wynikiem istot­nej akty­wnoś­ci naukowej albo artysty­cznej real­i­zowanej w kra­jowych oraz zagranicznych uczel­ni­ach, insty­tuc­jach naukowych albo insty­tuc­jach kul­tu­ry,
 • otrzy­mały wyłącznie pozy­ty­wne recen­z­je oraz pozy­ty­wną opinię komisji habil­i­ta­cyjnej pod­mio­tu, który przeprowadz­ił postępowanie w spraw­ie nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego.

(§ 4 Roz­porządzenia Preze­sa Rady Min­istrów z dnia 21 maja 2019 r.  w spraw­ie kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia nagród Preze­sa Rady Min­istrów oraz wzoru wniosku o ich przyz­nanie)

Osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej

Nagro­da za osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej, lub dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej może zostać przyz­nana m. in. za:

 • prowadze­nie badań naukowych, w wyniku których została zdoby­ta nowa wiedza w dziedzinie nau­ki lub dyscy­plin­ie naukowej, nien­astaw­iona na bezpośred­nie zas­tosowanie komer­cyjne lub nowa wiedza w dziedzinie nau­ki lub dyscy­plin­ie naukowej lub nowe umiejęt­noś­ci, nastaw­ione na opra­cowywanie nowych pro­duk­tów, pro­cesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczą­cych ulep­szeń,
 • prowadze­nie prac roz­wo­jowych, w wyniku których naby­to, połąc­zono, uksz­tał­towano lub wyko­rzys­tano dostęp­ną aktu­al­nie wiedzę lub posi­adane umiejęt­noś­ci do planowa­nia pro­dukcji oraz pro­jek­towa­nia i tworzenia zmienionych, ulep­szonych lub nowych pro­duk­tów, pro­cesów lub usług – z wyłącze­niem dzi­ałal­noś­ci obe­j­mu­jącej rutynowe i okre­sowe zmi­any wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmi­any mają charak­ter ulep­szeń,
 • prowadze­nie dzi­ałań twór­czych w zakre­sie sztu­ki, których efek­tem jest dzieło artysty­czne stanow­iące istot­ny wkład w rozwój kul­tu­ry,
 • kierowanie zespoła­mi badaw­czy­mi real­izu­ją­cy­mi pro­jek­ty finan­sowane w drodze konkursów kra­jowych i zagranicznych,
 • autorstwo lub współau­torstwo wybit­nej pub­likacji naukowej, w szczegól­noś­ci mono­grafii naukowej, cyk­lu pow­iązanych tem­aty­cznie artykułów naukowych lub prac pro­jek­towych, kon­struk­cyjnych lub tech­no­log­icznych,
 • prak­ty­czne wyko­rzys­tanie wyników dzi­ałal­noś­ci naukowej, w szczegól­noś­ci w dzi­ałal­noś­ci prze­mysłowej, naukowej, hand­lowej, kul­tur­al­nej lub społecznej,
 • komer­c­jal­iza­cję wyników dzi­ałal­noś­ci naukowej oraz know-how związanego z tymi wynika­mi,

(§ 5 Roz­porządzenia Preze­sa Rady Min­istrów z dnia 21 maja 2019 r.  w spraw­ie kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia nagród Preze­sa Rady Min­istrów oraz wzoru wniosku o ich przyz­nanie)

Oblig­a­to­ryjne ele­men­ty wniosku

Wraz z wnioskiem przedłożyć należy odw­zorowanie cyfrowe następu­ją­cych doku­men­tów:

1) rozprawy dok­torskiej wraz z recen­z­ja­mi uzyskany­mi w postępowa­niu o nadanie stop­nia dok­to­ra i uch­wałą o wyróżnie­niu – w przy­pad­ku nagrody za wyróż­ni­a­jącą się rozprawę dok­torską;

2) infor­ma­cji o osiąg­nię­ci­ach będą­cych pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego wraz z recen­z­ja­mi uzyskany­mi w postępowa­niu o nadanie stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego oraz opinią komisji habil­i­ta­cyjnej – w przy­pad­ku nagrody za wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego;

3) wybranych pub­likacji, paten­tów, autorefer­atu kandy­da­ta do nagrody, a także przy­go­towanej przez powołaną przez wniosko­daw­cę osobę posi­ada­jącą tytuł pro­fe­so­ra lub tytuł w zakre­sie sztu­ki recen­zji osiąg­nię­cia naukowego, artysty­cznego lub wdroże­niowego, uwzględ­ni­a­jącej indeks cytowań, z pominię­ciem auto­cy­towań;

4) dwóch rekomen­dacji sporząd­zonych w związku z wnioskiem o nagrodę;

5) innych doku­men­tów istot­nych z punk­tu widzenia uza­sad­nienia przyz­na­nia nagrody, w szczegól­noś­ci infor­ma­cji o uzyskanych przez kandy­da­ta do nagrody wyróżnieni­ach i nagro­dach w kra­ju lub za granicą;

7) oświad­czenia kandy­da­ta do nagrody o tym, że nie został skazany pra­wom­oc­nym wyrok­iem za przestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe lub nie został pra­wom­oc­nie ukarany karą dyscy­pli­narną;

8) oświad­czenia kandy­da­ta do nagrody o wyraże­niu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrze­by roz­pa­trzenia wniosku, przyz­na­nia oraz wypłace­nia nagrody.

Do pobra­nia:

 • Opublikowano: 13 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP