Aktualności

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przystanku autobusowego


wiaty

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ogłasza­ją konkurs na opra­cow­anie pro­jek­tu kon­cep­cyjnego przys­tanku auto­bu­sowego, zlokali­zowanego na tere­nie Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Konkurs skierowany jest do architek­tów, stu­den­tów, absol­wen­tów Wydzi­ałów Architek­tu­ry, Budown­ict­wa oraz wszys­t­kich tych, którzy mają pomysł i chcieli­by wziąć czyn­ny udzi­ał w zapro­jek­towa­niu przestrzeni Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego.

Zwycięz­ca konkur­su otrzy­ma nagrodę pieniężną w wysokoś­ci 5 000 zł.

Ter­min nadsyła­nia prac: 14 listopa­da 2016

Szczegóły doty­czące konkur­su oraz reg­u­lamin dostęp­ny poniżej:

Reg­u­lamin

oraz na naszym fanpage’u.

  • Opublikowano: 28 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP