Aktualności

Konkurs na projekty dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je o ogłosze­niu przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju Konkur­su POWR.03.01.00-IP.08–00-DUO/18 na „Stu­dia dualne”. Konkurs przewidu­je opra­cow­anie pro­gramów ksz­tałce­nia i real­iza­cję studiów dual­nych, czyli ksz­tałce­nia przemi­en­nego równole­gle w formie zajęć dydak­ty­cznych real­i­zowanych w uczel­ni i zajęć prak­ty­cznych odby­wanych u pra­co­daw­cy, uwzględ­ni­a­ją­cych real­iza­cję wszys­t­kich efek­tów ksz­tałce­nia przewidzianych w pro­gramie ksz­tałce­nia określonego kierunku studiów o pro­filu prak­ty­cznym.

Pro­gramy ksz­tałce­nia real­i­zowane w pro­jek­cie muszą być stwor­zone w opar­ciu o ramy prowadzenia studiów dual­nych na kierunk­ach o pro­filu prak­ty­cznym stanow­iące załącznik do reg­u­laminu Konkur­su.

Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od dnia 18 sty­cz­nia 2018 r. do dnia 2 mar­ca 2018 r.

Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 100 000 000,00 PLN, wyma­gany wkład włas­ny na poziomie 3% wartoś­ci pro­jek­tu.

Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/duo18/

Oso­by zain­tere­sowane złoże­niem wniosku o dofi­nan­sowanie w ww. Konkur­sie w ramach jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prosimy do kon­takt z Dzi­ałem Pro­jek­tów (przesłanie zary­su planowanych dzi­ałań i wstęp­nego budże­tu pro­jek­tu) pod adresem mailowym sylwia.horodecka@umed.lodz.pl do 15 sty­cz­nia 2018 r.

  • Opublikowano: 19 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP