Aktualności

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je o ogłosze­niu przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju Konkur­su POWR.03.04.00-IP.08–00-PKD/17 na pro­jek­ty pod­noszące kom­pe­tenc­je kadry dydak­ty­cznej Uczel­ni.

Pro­jekt może obe­j­mować swoim zakre­sem mery­to­rycznym wyłącznie dzi­ała­nia pod­noszące kom­pe­tenc­je dydak­ty­czne kadr uczel­ni w zakre­sie co najm­niej dwóch ze wskazanych poniżej ele­men­tów:
— innowa­cyjnych umiejęt­noś­ci dydak­ty­cznych,
— umiejęt­noś­ci infor­maty­cznych (w tym posługi­wa­nia się pro­fesjon­al­ny­mi baza­mi danych i ich wyko­rzys­ta­nia w pro­ce­sie ksz­tałce­nia) oraz zarządza­nia infor­ma­cją,
— w zakre­sie prowadzenia dydak­ty­ki w j. obcym.

Wspar­cie w przed­miotowym konkur­sie kierowane jest do młodej kadry dydak­ty­cznej, rozu­mi­anej jako oso­by, które nie ukończyły 35 lat i równocześnie prowadzą zaję­cia dydak­ty­czne u wniosko­daw­cy posi­ada­jąc stopień dok­to­ra lub odby­wa­jąc stu­dia III stop­nia.

Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od 29 maja 2017 r. do 28 lip­ca 2017 r.

Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 50 000 000,00 PLN, wyma­gany wkład włas­ny na poziomie 3% wartoś­ci pro­jek­tu.

Kry­te­ria pre­mi­u­jące:

 1. 10 pkt – Pro­jekt zakła­da zachowanie trwałoś­ci poprzez prowadze­nie przez kadrę dydak­ty­czną objętą wspar­ciem w ramach pro­jek­tu co najm­niej przez 4 semes­try po zakończe­niu pro­jek­tu:
  1. zajęć w języku obcym
  2. zajęć z wyko­rzys­taniem innowa­cyjnych metod dydak­ty­cznych
  3. zajęć z wyko­rzys­taniem narzędzi infor­maty­cznych
  4. zajęć z wyko­rzys­taniem baz danych
   Rodzaj zajęć deter­min­u­ją­cych zachowanie trwałoś­ci musi być adek­wat­ny do zakre­su mery­to­rycznego wspar­cia w ramach pro­jek­tu uzyskanego przez danego uczest­ni­ka.
 1. 10 pkt – Pod­sta­wowa jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na uczel­ni, na której real­i­zowany będzie pro­jekt, posi­a­da aktu­al­ną wyróż­ni­a­jącą ocenę insty­tucjon­al­ną PKA lub wyróż­ni­a­jącą ocenę pro­gramową PKA na kierunku przyp­isanym do dyscy­pliny naukowej, z którą związany jest pro­gram ksz­tałce­nia. W przy­pad­ku real­iza­cji pro­jek­tu przez więcej niż jed­ną pod­sta­wową jed­nos­tkę orga­ni­za­cyjną uczel­ni, ww. ocenę wyróż­ni­a­jącą powin­na posi­adać każ­da jed­nos­t­ka.

 

Więcej infor­ma­cji pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/

Oso­by zain­tere­sowane złoże­niem wniosku o dofi­nan­sowanie w ww. Konkur­sie w ramach jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prosimy do kon­takt z Dzi­ałem Pro­jek­tów (przesłanie zary­su planowanych dzi­ałań i wstęp­nego budże­tu pro­jek­tu) pod adresem mailowym sylwia.marszalek@umed.lodz.pl najpóźniej do 22 maja 2017.

 • Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP