Aktualności

Konkurs na projekty w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursu na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:
a) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
b) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

Konsorcjum w danym składzie może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie. Jednostką, która wyraziła zainteresowanie ubieganiem się o dofinansowanie z ramienia Uczelni jest Wydział Wojskowo-Lekarski UM.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/

Z uwagi na złożoną procedurę wyboru konsorcjantów do projektu, jednostki UM zainteresowane Konkursem prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 22 czerwca br.

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Opublikowano: 15 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP