Aktualności

Konkurs na projekty w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je o ogłosze­niu przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju Konkur­su na pro­jek­ty, które obe­j­mu­ją bada­nia prze­mysłowe i ekspery­men­talne prace roz­wo­jowe lub ekspery­men­talne prace roz­wo­jowe w rozu­mie­niu art. 25 roz­porządzenia 651/20141, wpisu­jące się w zakres region­al­nych agend naukowo-badaw­czych, na pod­staw­ie zagad­nień badaw­czych zgłos­zonych przez samorządy wojew­ództw (pro­jekt w którym nie przewidziano ekspery­men­tal­nych prac roz­wo­jowych nie uzys­ka dofi­nan­sowa­nia).

W konkur­sie w ramach Pod­dzi­ała­nia 4.1.2 Region­alne agendy naukowo-badaw­cze, pro­jekt może być real­i­zowany wyłącznie w ramach kon­sor­cjum, w którego skład wchodzi:
a) co najm­niej jed­na jed­nos­t­ka naukowa, w rozu­mie­niu „orga­ni­za­cji prowadzącej bada­nia i upowszech­ni­a­jącej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 roz­porządzenia 651/2014, z zas­trzeże­niem jed­nak, że nie może być to pod­miot, którego wyłącznym celem jest rozpowszech­ni­an­ie na sze­roką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, pub­likac­je lub trans­fer wiedzy oraz
b) co najm­niej jed­no przed­siębiorstwo w rozu­mie­niu art. 1 Załączni­ka nr 1 do roz­porządzenia 651/2014.

Kon­sor­cjum w danym składzie może złożyć maksy­mal­nie jeden wniosek o dofi­nan­sowanie. Jed­nos­tką, która wyraz­iła zain­tere­sowanie ubie­ganiem się o dofi­nan­sowanie z ramienia Uczel­ni jest Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki UM.

Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od 30 czer­w­ca 2016 r. do 29 lip­ca 2016 r.

Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/

Z uwa­gi na złożoną pro­ce­durę wyboru kon­sor­c­jan­tów do pro­jek­tu, jed­nos­t­ki UM zain­tere­sowane Konkursem prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 22 czer­w­ca br.

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

  • Opublikowano: 15 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP