Aktualności

Konkurs Supertalenty w Medycynie 2024


Szanowni Państ­wo,

zwracamy się z uprze­jmą prośbą o rozpropagowanie infor­ma­cji na tem­at konkur­su Super­tal­en­ty w Medy­cynie. To prestiżowy plebis­cyt orga­ni­zowany przez redakcję “Pul­su Medy­cyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonie­nie i nagrodze­nie lid­erów młodego pokole­nia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzię­ki swo­jej wiedzy, umiejęt­noś­ciom i predys­pozy­cjom będą wpły­wać na zmi­any w sek­torze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych lat­ach.

Zgłoszenia kandy­datów będą przyj­mowane do 5 maja 2024 roku.

Udzi­ał w konkur­sie moż­na zgłaszać oso­biś­cie (for­mu­la­rz zgłoszeniowy zna­j­du­je się tutaj For­mu­la­rz Super­tal­en­ty w Medy­cynie )

 

Pra­wo do nomi­nowa­nia kandy­datów mają także oso­by trze­cie (w szczegól­noś­ci uczel­nie, pro­mo­torzy, pra­co­daw­cy oraz orga­ni­za­c­je społeczne lub zawodowe), pod warunk­iem uzyska­nia zgody na udzi­ał w konkur­sie nomi­nowanego kandy­da­ta.

Rozstrzyg­nię­cie konkur­su nastąpi w czer­w­cu 2024r.

Infor­ma­c­je o zwycięz­cach konkur­su ukażą się także na łamach „Pul­su Medy­cyny” oraz na stron­ie inter­ne­towej www.pulsmedycyny.pl

Jeżeli mają Państ­wo możli­wość zamieszczenia baneru z infor­ma­cją o konkur­sie na stron­ie uczel­ni, bard­zo proszę o para­me­try, przy­go­tu­je­my go dla Państ­wa.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w konkur­sie Super­tal­en­ty w Medy­cynie. Dodatkowe infor­ma­c­je doty­czące zgłoszeń oraz prze­biegu konkur­su moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: +48 605948188, lub adresem mailowym d.dys@pulsmedycyny.pl

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP