Aktualności

Konkurs Wiedzy o CSR


Celem Konkur­su CSR jest upowszech­ni­an­ie idei społecznej odpowiedzial­noś­ci biz­ne­su (ang. Cor­po­rate Social Respon­si­bil­i­ty, CSR) oraz wspieranie osób, które są zain­tere­sowane pogłębian­iem wiedzy na ten tem­at.

Kto może wziąć udzi­ał w Konkur­sie CSR?
W Konkur­sie CSR może wziąć udzi­ał każdy/a student/ka, licealista/ka, klasy o dowol­nym pro­filu czy dowol­nym kierunku studiów (I i II stop­nia), który/a nie ukończył/a 26 roku życia. Liczy się chęć do zdoby­wa­nia wiedzy z zakre­su CSR.

Jakie korzyś­ci daje udzi­ał w Konkur­sie CSR?
Konkurs CSR mobi­lizu­je do lep­szego zrozu­mienia idei CSR. Doty­czy zagad­nień teo­re­ty­cznych jak i prak­ty­cznych — daje możli­wość poz­na­nia dobrych prak­tyk z zakre­su społecznej odpowiedzial­noś­ci biz­ne­su najwięk­szych firm w Polsce. Na uczest­ników II eta­pu Konkur­su CSR czeka­ją cer­ty­fikaty potwierdza­jące ich wynik i udzi­ał. Z kolei na finalistów/ki czeka­ją nagrody: sprzęt elek­tron­iczny, vouch­ery, pub­likac­je nt. CSR.

Więcej infor­ma­cji: http://lob.org.pl/

  • Opublikowano: 22 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP