Aktualności

Konkursie 3 Minute Thesis


Szanowni Dok­toran­ci,

serdecznie zachę­camy Was do udzi­ału w konkur­sie 3 Minute The­sis, którego ofic­jal­nym part­nerem jest Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Rada Samorzą­du Dok­toran­tów UMŁ.

Jest to wspani­ała okaz­ja do udoskonale­nia swoich umiejęt­noś­ci kra­somów­czych, a także do zdoby­cia atrak­cyjnych nagród rzec­zowych!

Zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP3QuQbbKfkQ2762q81ffv4jZkRJuW03u2NADf2iaeE_m2Kw/viewform

Serdecznie zaprasza­my!

W 3 min­u­ty możesz:

  • ugo­tować jajko na miękko…
  • zaparzyć zieloną herbatę…
  • umyć zęby…

Albo opowiedzieć o swoim dok­tora­cie, zdobyć uznanie pub­licznoś­ci
i wygrać atrak­cyjne nagrody!

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w IV edy­cji konkur­su Three Minute The­sis® skierowanego do dok­toran­tów łódz­kich uczel­ni.

Star­tu­ją­cy w konkur­sie dok­toran­ci mają tylko 3 min­u­ty i jeden sla­jd aby opowiedzieć o swoich, częs­to bard­zo skom­p­likowanych, pra­cach naukowych oraz ich znacze­niu dla społeczeńst­wa. Three Minute The­sis® staw­ia dok­toran­tom wyzwanie przed­staw­ienia swoich idei oraz odkryć naukowych w sposób zwięzły i zrozu­mi­ały dla sze­rok­iego, zróżni­cow­anego grona odbior­ców. Konkurs wygry­wa­ją naj­ciekawsze prezen­tac­je wybrane przez jury oraz pub­liczność.

Zgłoszenia przyj­mowane są od 17 wrześ­nia, a rejes­trac­ja potr­wa do 28 październi­ka 2018 r.

Więcej o konkur­sie na: www.threeminutethesis.pl, a także na facebook’u oraz youtube.

*Konkurs jest skierowany do dok­toran­tów spec­jal­izu­ją­cych się w dowol­nej dziedzinie nau­ki.

  • Opublikowano: 2 października 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP