Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że do 15 mar­ca 2018 r. trwa nabór wniosków w konkur­sach NCN ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. W dniu 8 mar­ca br. upły­wa nieprzekraczal­ny wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków. Instrukc­je składa­nia wniosków są już dostęp­ne.

Wnios­ki w ww. konkur­sach  są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF. Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy.

Przed przys­tąpi­e­niem do pisa­nia wniosków prosimy o dokładne zapoz­nanie się z doku­men­tacją konkur­sową. 

Doku­men­ty jakie należy złożyć w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 mar­ca br. to:

ETIUDA 6:

 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę fizy­czną będącą wniosko­daw­cą;
 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia jed­nos­t­ki naukowej, w której wniosko­daw­ca prowadzi dzi­ałal­noć naukową;
 • pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony), w przy­pad­ku kierown­ików jed­nos­tek wniosek pod­pisu­je Dziekan właś­ci­wego wydzi­ału lub oso­ba przez niego upoważniona.

SONATINA 2:

Oso­by fizy­czne:

 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę fizy­czną będącą wniosko­daw­cą;
 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego;
 • oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej wraz z kwes­t­ionar­iuszem;
 • pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony), w przy­pad­ku kierown­ików jed­nos­tek wniosek pod­pisu­je Dziekan właś­ci­wego wydzi­ału lub oso­ba przez niego upoważniona.

Pra­cown­i­cy jed­nos­t­ki:

 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji pro­jek­tu;
 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez kierown­i­ka pro­jek­tu;
 • oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej wraz z kwes­t­ionar­iuszem;
 • pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony), w przy­pad­ku kierown­ików jed­nos­tek wniosek pod­pisu­je Dziekan właś­ci­wego wydzi­ału lub oso­ba przez niego upoważniona.

UWERTURA 2:

 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia jed­nos­t­ki naukowej będącej wniosko­daw­cą;
 • potwierdze­nie złoże­nia wniosku przez kandy­da­ta na staż;
 • doku­ment w  języku  ang­iel­skim  potwierdza­ją­cy  zgodę lau­re­a­ta konkur­su ERC oraz ośrod­ka naukowego real­izu­jącego grant ERC na real­iza­cję stażu przez osobę wskazaną we wniosku;
 • oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy państ­wa wraz z kwes­t­ionar­iuszem;
 • listy od redakcji potwierdza­jące przyję­cie prac do druku;
 • pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony), w przy­pad­ku kierown­ików jed­nos­tek wniosek pod­pisu­je Dziekan właś­ci­wego wydzi­ału lub oso­ba przez niego upoważniona.

Ww. doku­men­ty po pod­pisa­niu przez władze jed­nos­t­ki odbier­a­ją Państ­wo w miejs­cu ich złoże­nia, czyli w Dziale Pro­jek­tów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następ­nie postępu­ją z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w spraw­ie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejes­tracji wniosku w jed­nos­tce.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku

Załącznik: Dane pod­mio­tu do wniosków NCN

Z poważaniem
Dzi­ał Pro­jek­tów

 • Opublikowano: 12 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP