Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12


Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum Nauki informuje, że dnia 15 marca 2022 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili 2 konkursy: MAESTRO 14 i SONATA BIS 12

 1. MAESTRO 14 – kierowany jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej 5 tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

pełna dokumentacja konkursowa

UWAGA: nowy wymóg dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku w obecnym konkursie.

W obecnej edycji konkursu MAESTRO 14, kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
 2. w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14

 1. SONATA BIS 12 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

pełna dokumentacja konkursowa

UWAGA: we wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Szczegółowe warunki konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 15 czerwca do 15 września 2022 r. do godziny 16:00. Wewnętrzny harmonogram znajduje się poniżej.

Dodatkowe pomocne informacje

 1. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 2. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

/UMEDLodz/SkrytkaESP

 1. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:

koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;

pozostałe koszty pośrednie w wysokości równej 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Pełen katalog kosztów w projektach badawczych określa Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 60/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala60_2022-zal1.pdf#page=52

 1. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 2. W przypadku zakupu aparatury o wartości jednostkowej powyżej 130 tys. netto konieczna jest zgoda Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) powołanego Zarządzeniem 123/2021 z dnia 22 grudnia 2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zgoda musi być dołączona do wniosku składanego za pośrednictwem AP10 w PP.

Podanie/wniosek o zgodę należy składać do Przewodniczącego Rady Zarządzającej CLB , którym jest Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Lucyna Woźniak, na adres: prorektor.nauka@umed.lodz.pl.

Wzór wniosku o zakup kluczowej aparatury badawczej zgodnie z Zarządzeniem nr 123/2021 do pobrania tutaj. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Rady CLB.

 1. Na potrzeby wypełniania wniosku projektowego w zakresie kosztorysu odsyłamy do Katalogu Usług oferowanych przez Centralne Laboratorium Badawcze:

20.04 Katalog usług Centralnego Laboratorium Badawczego.pdf

Osobami do kontaktu w sprawie usług oferowanych w ramach katalogu są:

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego: dominika.matusiak@umed.lodz.pl;

MOLecoLAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych: tomasz.poplawski@umed.lodz.pl;

Uniwersyteckie Laboratorium Naukowe CoreLab: jacek.szymanski@umed.lodz.pl.

Usługi oferowane w ramach UMED nie są usługami obcymi.

 1. W przypadku projektów, do realizacji których potrzebne będą zasoby sprzętowe (typu: serwery, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy), software-owe lub ludzkie z obszaru IT przed załączeniem do procesu wersji roboczej wniosku prosimy o konsultacje z Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnym (Mariusz Sawko email: mariusz.sawko@umed.lodz.pl tel.: (42)2725003, 785911537).
 2. W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, koszt ubezpieczenia OC dla eksperymentu medycznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośrednich i może być poniesiony wyłącznie z kosztów pośrednich projektu. Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieruchomości informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł umowę generalną w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Rozporządzeniem. Umowa dotyczy eksperymentów prowadzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

 1. Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII ETYCZNYCH w projekcie badawczym uwzględniające zapisy GCC https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/2021_12_wytyczne_dla_wnioskodawcow_kwestie_etyczne.pdf
 2. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, (goszczynska@umed.lodz.pl). Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.

Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi_06_2020.pdf

Procedowanie wniosku w aplikacji procesowej w PP

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN).

Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer Instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.

 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN, otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Na tym etapie dodatkowo formularz aplikacyjny w PP poprosi Państwa o podanie numeru wniosku, należy wówczas podać nr ID wniosku, który znajduje się w stopce wniosku pobranego z OSF.

Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Ważne! Nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu „UMED-ProcessPortal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej.

Aplikowanie o projekt przez osoby spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Portalu

Osobom, które nie są zatrudnione w UMED a chcą aplikować w ramach UMED o projekt, konieczne jest NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do systemów IT/Process Portalu za pośrednictwem Aplikacji procesowej AP14 Wnioski do PODO. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Ekspertem w ww. Aplikacji jest Pani Urszula Jastrzębowska: urszula.jastrzebowska@umed.lodz.pl. W sekcji Dostęp do systemu należy wybrać Process Portal.

DOKTORANCI / STUDENCI  – o dostęp do systemu IT wnioskuje kierownik jednostki, z którą doktorant jest powiązany (zwykle jest to opiekun naukowy), w tym wypadku nie ma potrzeby załączania dodatkowych plików, system zaczytuje automatycznie dane studenta/doktoranta po podaniu numeru PESEL.

Osoby określone jako „INNE”, czyli osoby w żaden sposób formalnie nie związane z UMED – o dostęp do systemu IT może zawnioskować osoba, która posiada stosowne uprawnienia, czyli np. Dyrektor Biura Nauki Strategii i Rozwoju – Pan mgr Jarosław Horodecki. W tej sytuacji konieczne jest przekazanie danych jak na poniższym screenie, tj.: – pesel, – imię i nazwisko, – adres e-mail, który aktywnie jest używany, – numer telefonu.

W przypadku osób określonych jako „INNE” konieczne jest również załączenie załącznika w module „Załączniki”.

Powinien być to jakiś dokument potwierdzający powiązanie/współpracę danej osoby z Uczelnią, czyli np. zaświadczenie opiekuna naukowego potwierdzające składanie wniosku w otwartej edycji konkursu.

Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z systemu OSF porozumienie o współpracy należy procedować Aplikacji Procesowej AP12.05 Obieg umowy.

 1. w formularzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

 1. W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektów OPUS bez LAP, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM,  PRELUDIUM BIS, MAESTRO natomiast w przypadku projektów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dział Projektów Międzynarodowych

 1. W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony, jeżeli daty nie da się określić)

 1. W polu „czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu wartość umowy wpisać „1”, wówczas umowa, zgodnie z przyjętym trybem, zostanie przekazana do podpisu do Kwestora

 1. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak
 1. W sekcji Projekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozumienia.
 2. W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (UMED podpisuje umowy elektronicznie) oraz wpisać adres e-mail, na który należy wysłać umowę do podpisu pozostałym Stronom – prosimy o wpisywanie własnego adresu służbowego i tym samym pośredniczyć w przekazaniu podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia do pozostałych Stron (można wpisać kilka adresów email).

Harmonogram wewnętrzny

24.08.2022 deadline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów realizowanych w grupie podmiotów w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni.
30.08.2022 deadline na zakończenie procedowania porozumień.
30.08.2022 deadline na zgłoszenie projektu w aplikacji AP10. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku w wersji roboczej.
06.09.2022 deadline na załączenie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wersji ostatecznej w aplikacji AP10.
07.09 – 14.09.2022 etapy administracyjne związane z procedowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akceptacja Przełożonego, weryfikacja księgowości, podpisy władz).
15.09.2022, o g. 16:00 deadline na złożenie wniosku w systemie OSF.

Zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych powyżej terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

Dla osób, które chciałyby się wspomóc przy składaniu wniosku szkoleniami z obsługi Aplikacji AP10 – Projekty badawczo-naukowe, przewidujemy szkolenia z zakresu procesu Przygotowanie projektu, którego pierwszym elementem jest właśnie Zgłoszenie Projektu. O terminach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Centrum Wsparcia Nauki

Materiały do pobrania:

 1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku – plik
 2. Wzór Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego – plik
 3. Wzór wniosku o zakup kluczowej aparatury badawczej zgodnie z Zarządzeniem nr 123/2021 – plik
 4. Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII ETYCZNYCH w projekcie badawczym – plik
 • Opublikowano: 24 czerwca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP