Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki — Opus 14 i Preludium 14


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że dnia 15 wrześ­nia 2017 r. koor­dy­na­torzy dyscy­plin ogłosili konkursy OPUS 14PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowad­zony do 15 grud­nia 2017 r.

W dniu 8 grud­nia br. upły­wa nieprzekraczal­ny wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków.

Wnios­ki w ww. konkur­sach  są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF. Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy. Ter­min wysła­nia wniosku do NCN upły­wa 15 grud­nia br.

Zwracamy uwagę na zmi­any jakie zostały wprowad­zone w zakre­sie wyna­grodzeń eta­towych oraz dodatkowych. Jed­ną z ważniejszych jest ta, że członek zespołu naukowego zatrud­niony na pod­staw­ie umowy o pracę w pod­mio­cie real­izu­ją­cym pro­jekt badaw­czy nie może otrzymy­wać dodatkowego wyna­grodzenia na pod­staw­ie umowy cywilno­prawnej. Wyna­grodzenia dodatkowe mogą być wypła­cane np. na pod­staw­ie dodatków do wyna­grodzenia zasad­niczego.

Kosz­ty pośred­nie we wszys­t­kich pro­jek­tach wynoszą 40% wnioskowanych kosztów bezpośred­nich, z wyłącze­niem kosztów aparatu­ry naukowo-badaw­czej, urządzeń i opro­gramowa­nia.

Doku­men­ty jakie należy złożyć w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 grud­nia br. to:

 1. wygen­erowane potwierdze­nie złoże­nia wniosku:
  Opus/Preludium/os. fizy­czne:
  a)  potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę fizy­czną będącą wniosko­daw­cą;
  b)  potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji;
  Opus/Preludium/pracownicy jed­nos­t­ki:
  a)   potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji pro­jek­tu;
  b)   potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez kierown­i­ka pro­jek­tu.
 2. oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej wraz z kwes­t­ionar­iuszem,
 3. pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony), w przy­pad­ku kierown­ików jed­nos­tek wniosek pod­pisu­je Dziekan właś­ci­wego wydzi­ału lub oso­ba przez niego upoważniona.

Ww. doku­men­ty po pod­pisa­niu przez władze jed­nos­t­ki odbier­a­ją Państ­wo w miejs­cu ich złoże­nia, czyli w Dziale Pro­jek­tów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następ­nie postępu­ją z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w spraw­ie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejes­tracji wniosku w jed­nos­tce.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN: http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

Z poważaniem
Dzi­ał Pro­jek­tów

 • Opublikowano: 25 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP