Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – Opus 14 i Preludium 14


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 15 września 2017 r. koordynatorzy dyscyplin ogłosili konkursy OPUS 14PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r.

W dniu 8 grudnia br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Termin wysłania wniosku do NCN upływa 15 grudnia br.

Zwracamy uwagę na zmiany jakie zostały wprowadzone w zakresie wynagrodzeń etatowych oraz dodatkowych. Jedną z ważniejszych jest ta, że członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Koszty pośrednie we wszystkich projektach wynoszą 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 grudnia br. to:

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku:
  Opus/Preludium/os. fizyczne:
  a)  potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
  b)  potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;
  Opus/Preludium/pracownicy jednostki:
  a)   potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
  b)   potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.
 2. oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem,
 3. pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

 • Opublikowano: 25 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP