Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – OPUS 25, PRELUDIUM 22


Szanowni Państ­wo,

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, że dnia 15 mar­ca 2023 r.  Koor­dy­na­torzy dyscy­plin ogłosili 2 konkursy na pro­jek­ty badaw­cze. Budżet obu konkursów to 330 mil­ionów zło­tych.

  1. OPUS 25 – dla naukow­ców na wszys­t­kich eta­pach kari­ery naukowej. Czas trwa­nia pro­jek­tu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesię­cy. W konkur­sie OPUS 25 ist­nieje możli­wość ubie­ga­nia się o finan­sowanie pro­jek­tów badaw­czych:
  • z wyko­rzys­taniem przez pol­skie zespoły badaw­cze wiel­kich między­nar­o­dowych urządzeń badaw­czych;
  • bez udzi­ału part­nerów zagranicznych;
  • we współpra­cy z part­nera­mi z zagranicznych insty­tucji naukowych,

Ważne! W konkur­sie OPUS 25 nie ma możli­woś­ci ubie­ga­nia się o finan­sowanie w pro­ce­durze LAP, czyli we współpra­cy z part­nera­mi z zagranicznych insty­tucji naukowych, którzy ubie­ga­ją się o środ­ki finan­sowe na ten cel w ramach pro­gramów orga­ni­zowanych we współpra­cy z NCN w opar­ciu o pro­ce­durę agencji wiodącej.

Budżet konkur­su wynosi 300 mln zł.

Wniosek należy złożyć w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF, dostęp­ny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgod­nie z pro­ce­durą składa­nia wniosków.

Nabór wniosków w sys­temie OSF trwa do 15 czer­w­ca 2023 r. do godziny 16:00. 

Wewnętrzny har­mono­gram zna­j­du­je się poniżej.

Ważne! Od tej edy­cji obow­iązu­je następu­jące ogranicze­nie: łącz­na licz­ba pro­jek­tów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będą­cych w oce­nie lub zak­wal­i­fikowanych do finan­sowa­nia, w których ta oso­ba wskazana jest jako kierown­ik pro­jek­tu, nie może przekraczać dwóch. Licz­ba ta ule­ga zwięk­sze­niu do trzech w przy­pad­ku, gdy dana oso­ba kieru­je co najm­niej jed­nym pro­jek­tem finan­sowanym w między­nar­o­dowym konkur­sie NCN lub złożyła co najm­niej jeden wniosek do między­nar­o­dowego konkur­su NCN. Do lim­itów tych nie wlicza się pro­jek­tów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Ważne! W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uch­wały Rady Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

Peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Wyty­czne dla wniosko­daw­ców – uzu­peł­ni­an­ie wniosku w sys­temie OSF

2. PRELUDIUM 22na pro­jek­ty badaw­cze, przez­nac­zony dla naukow­ców bez stop­nia dok­to­ra. W konkur­sie moż­na uzyskać grant w wysokoś­ci maksy­mal­nie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finan­sowanie pro­jek­tu trwa­jącego odpowied­nio 12, 24 lub 36 miesię­cy.

Zespół badaw­czy w pro­jek­cie PRELUDIUM może się składać maksy­mal­nie z trzech osób, w tym kierown­i­ka pro­jek­tu i opieku­na naukowego.

Budżet konkur­su wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF, dostęp­ny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgod­nie z pro­ce­durą składa­nia wniosków.

Nabór wniosków w sys­temie OSF trwa do 15 czer­w­ca 2023 r. do godziny 16:00.

Wewnętrzny har­mono­gram zna­j­du­je się poniżej.

Ważne! W niniejszej edy­cji obow­iązu­je następu­jące ogranicze­nie: łącz­na licz­ba pro­jek­tów NCN, kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN będą­cych w oce­nie lub zak­wal­i­fikowanych do finan­sowa­nia, w których ta oso­ba wskazana jest jako kierown­ik pro­jek­tu, nie może przekraczać dwóch. Licz­ba ta ule­ga zwięk­sze­niu do trzech w przy­pad­ku, gdy dana oso­ba kieru­je co najm­niej jed­nym pro­jek­tem finan­sowanym w między­nar­o­dowym konkur­sie NCN lub złożyła co najm­niej jeden wniosek do między­nar­o­dowego konkur­su NCN. Do lim­itów tych nie wlicza się pro­jek­tów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Ważne! W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uch­wały Rady Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

Peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Wyty­czne dla wniosko­daw­ców – uzu­peł­ni­an­ie wniosku w sys­temie OSF

 

Dodatkowe pomoc­ne infor­ma­c­je na stron­ie Cen­trum Wspar­cia Nau­ki — zaprasza­my.

  • Opublikowano: 16 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP