Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki — SONATINA 8, DAINA 3 — ogłoszenie


Szanowni Państ­wo,

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, że dnia 15 grud­nia 2023 r. koor­dy­na­torzy dyscy­plin NCN ogłosili konkurs SONATINA 8 dla naukow­ców którzy niedawno uzyskali stopień dok­to­ra, oraz konkurs DAINA 3 dla naukow­ców planu­ją­cych współpracę z part­nera­mi z Litwy. 

Poniżej skró­cone infor­ma­c­je na tem­at ogłos­zonych konkursów, prosimy jed­nak o zapoz­nanie się z pełną doku­men­tacją konkur­sową dostęp­ną pod zamieszc­zony­mi linka­mi.

1. SONATINA 8  skierowany do osób, które posi­ada­ją stopień dok­to­ra uzyskany w roku wys­tąpi­enia z wnioskiem lub w okre­sie 3 lat przed rok­iem wys­tąpi­enia z wnioskiem (w okre­sie od 1 sty­cz­nia 2021 r. do 31 grud­nia 2023 r.) lub którym stopień dok­to­ra zostanie nadany do 30 czer­w­ca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o prz­er­wy w kari­erze naukowej, szczegółowo określone w uch­wale.

Peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa 

SONATINA wspiera kari­ery młodych badaczy, umożli­wia­jąc im peł­noeta­towe zatrud­nie­nie w jed­nos­tkach na pod­staw­ie umów o pracę i prowadze­nie badań naukowych w Polsce. Lau­reaci konkur­su mają też możli­wość zdoby­cia wiedzy i cen­nego doświad­czenia pod­czas real­iza­cji staży trwa­ją­cych od 3 do 6 miesię­cy w wysok­iej jakoś­ci zagranicznych ośrod­kach naukowych. Grantem SONATINA w danej jed­nos­tce nie może kierować oso­ba, która uzyskała tam stopień dok­to­ra.

Pro­jek­ty SONATINA moż­na planować na 24 lub 36 miesię­cy. W budże­cie oprócz wyna­grodzenia eta­towego dla kierown­i­ka pro­jek­tu i kosztów obow­iązkowego stażu zagranicznego moż­na ująć także wyna­grodzenia dodatkowe dla wykon­aw­ców pro­jek­tu, kosz­ty mate­ri­ałów i drob­ne­go sprzę­tu, kosz­ty usług obcych, wyjazdów służbowych, wiz­yt i kon­sul­tacji oraz graty­fikac­je dla wykon­aw­ców zbiorowych. W kosz­to­rysie nie moż­na przewidzieć środ­ków na zakup lub wyt­worze­nie aparatu­ry naukowo-badaw­czej, urządzeń lub opro­gramowa­nia, wyna­grodzeń eta­towych lub stype­ndiów dla innych członków zespołu.

Dla kierown­i­ka pro­jek­tu badaw­czego obow­iązkowe jest zaplanowanie zatrud­nienia w pełnym wymi­arze cza­su pra­cy, na pod­staw­ie umowy o pracę, w pod­mio­cie planowanym jako miejsce real­iza­cji pro­jek­tu i innym niż pod­miot, w którym kierown­ik pro­jek­tu uzyskał stopień dok­to­ra. Kierown­ik pro­jek­tu zobow­iązany jest do zaplanowa­nia i odby­cia stażu zagranicznego trwa­jącego od 3 do 6 miesię­cy w zagranicznym ośrod­ku naukowym.

Rada NCN ustal­iła wysokość środ­ków finan­sowych przez­nac­zonych na real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych w ramach konkur­su SONATINA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF, dostęp­ny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgod­nie z pro­ce­durą składa­nia wniosków.

Nabór wniosków w sys­temie OSF trwa do 15 mar­ca 2024 r. do godziny 16:00 CET. Wewnętrzny har­mono­gram zna­j­du­je się na końcu niniejszego ogłoszenia.

WAŻNE! Począwszy od konkursów ogłos­zonych w dniu 15 grud­nia 2023 r. wykaz lit­er­atu­ry NIE wlicza się do lim­itów stron w skró­conym i szczegółowym opisie pro­jek­tu badaw­czego.

WAŻNE! W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki usta­la, że we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

2. DAINA 3 – dla naukow­ców nieza­leżnie od eta­pu kari­ery.

Konkurs jest skierowany do pol­s­kich zespołów badaw­czych, które wspól­nie z zespołem litewskim wys­tąpią z wnioskiem o finan­sowanie pro­jek­tu badaw­czego z zakre­su badań pod­sta­wowych.

W konkur­sie DAINA 3 moż­na otrzy­mać środ­ki na wyna­grodze­nie dla zespołu badaw­czego, stype­n­dia dla stu­den­tów lub dok­toran­tów, zakup lub wyt­worze­nie aparatu­ry naukowo-badaw­czej oraz pokryć inne kosz­ty związane z wydatka­mi niezbęd­ny­mi do real­iza­cji pol­skiej częś­ci pro­jek­tu badaw­czego.

Peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Wysokość środ­ków finan­sowych przez­nac­zonych na real­iza­cję zadań przez pol­skie zespoły badaw­cze w ramach pol­sko-litews­kich pro­jek­tów badaw­czych w konkur­sie DAINA 3 wynosi 16 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF, dostęp­ny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgod­nie z pro­ce­durą składa­nia wniosków. For­mu­la­rz wniosku zostanie udostęp­niony w sys­temie OSF 18 grud­nia 2023 r.

Nabór wniosków w sys­temie OSF trwa do 15 mar­ca 2024 r. do godziny 16:00 CET. Wewnętrzny har­mono­gram zna­j­du­je się na końcu niniejszego ogłoszeniaOgłosze­nie wyników konkur­su nastąpi w listopadzie 2024 r. Planowany początek real­iza­cji pro­jek­tów to sty­czeń 2025 r.

Ważne! W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uch­wały Rady Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

Ważne! Oso­by zain­tere­sowane pro­jek­ta­mi w ramach konkur­su DAINA 3, pros­zone są o kon­takt z Dzi­ałem Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych.

Dodatkowe pomoc­ne infor­ma­c­je

 1. Nabór wniosków we wszys­t­kich konkur­sach jest prowad­zony za pośred­nictwem sys­te­mu elek­tron­icznego OSF (https://osf.opi.org.pl), nato­mi­ast wewnętrzne ter­miny i pro­ce­dury dla pro­jek­tów kra­jowych przed­staw­ione zostały poniżej.
 2. Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:
  /UMEDLodz/SkrytkaESP
 3. Kosz­ty pośred­nie to kosz­ty pośred­nio związane z pro­jek­tem badaw­czym, niezbędne do jego real­iza­cji. Na kosz­ty pośred­nie składa­ją się:− kosz­ty pośred­nie Open Access w wysokoś­ci do 2% kosztów bezpośred­nich, które mogą być przez­nac­zone wyłącznie na kosz­ty związane z udostęp­nie­niem pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie;
  pozostałe kosz­ty pośred­nie w wysokoś­ci równej 20% kosztów bezpośred­nich, które mogą być przez­nac­zone na kosz­ty pośred­nio związane z pro­jek­tem, w tym kosz­ty udostęp­nienia pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie.

Pełen kat­a­log kosztów w pro­jek­tach badaw­czych konkur­su SONATINA 8 określa Załącznik do uch­wały Rady NCN nr 105/2023 z dnia 9 listopa­da 2023 r. w spraw­ie zmi­any Reg­u­laminu przyz­nawa­nia środ­ków na real­iza­cję zadań finan­sowanych przez Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki w zakre­sie pro­jek­tów badaw­czych:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2023/uchwala105_2023-zal1.pdf#page=53

Pełen kat­a­log kosztów w pro­jek­tach badaw­czych konkur­su DAINA 3 określa Załącznik nr 1 do uch­wały Rady NCN nr 114/2023 z dnia 7 grud­nia 2023 r.:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2023/uchwala114_2023-zal1.pdf

4. Zgod­nie z poli­tyką rachunkowoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w kat­e­gorii: Kosz­ty aparatu­ry naukowo-badaw­czej, urządzeń i opro­gramowa­nia należy uwzględ­nić aparaturę naukowo-badaw­czą, inne urządzenia niespeł­ni­a­jące definicji aparatu­ry naukowo – badaw­czej oraz opro­gramowanie, których koszt jed­nos­tkowy wynosi ≥ 2 000 zł brut­to. 

5. W przy­pad­ku zakupu aparatu­ry o wartoś­ci jed­nos­tkowej powyżej 130 tys. net­to koniecz­na jest zgo­da Cen­tral­nego Lab­o­ra­to­ri­um Badaw­czego (CLB) powołanego Zarządze­niem 123/2021 z dnia 22 grud­nia 2021 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. 

Zgo­da musi być dołąc­zona do wniosku składanego za pośred­nictwem AP10 w PP. 

Podanie/wniosek o zgodę należy składać do Prze­wod­niczącego Rady Zarządza­jącej CLB , którym jest Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej prof. Lucy­na Woź­ni­ak, na adres: prorektor.nauka@umed.lodz.pl

 

Wzór wniosku o zakup kluc­zowej aparatu­ry badaw­czej zgod­nie z Zarządze­niem nr 123/2021 – do pobra­nia tutajWnios­ki roz­pa­try­wane są na posiedzeni­ach Rady CLB.

 

6. Na potrze­by wypeł­ni­a­nia wniosku pro­jek­towego w zakre­sie kosz­to­ry­su odsyłamy do Kat­a­logu Usług ofer­owanych przez Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Badaw­cze

20.04 Kat­a­log usług Cen­tral­nego Lab­o­ra­to­ri­um Badawczego.pdf

 

Osoba­mi do kon­tak­tu w spraw­ie usług ofer­owanych w ramach kat­a­logu są:

Zwierzę­tar­nia Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego: dominika.matusiak@umed.lodz.pl;

MOL­e­co­LAB Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnychtomasz.poplawski@umed.lodz.pl;

Uni­w­er­syteck­ie Lab­o­ra­to­ri­um Naukowe Core­Labjacek.szymanski@umed.lodz.pl.

 

Usłu­gi ofer­owane w ramach UMED nie są usługa­mi obcy­mi.

 

7. W przy­pad­ku pro­jek­tów, do real­iza­cji których potrzeb­ne będą zaso­by sprzę­towe (typu: ser­w­ery, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy), soft­ware-owe lub ludzkie z obszaru IT przed załącze­niem do pro­ce­su wer­sji roboczej wniosku prosimy o kon­sul­tac­je z Cen­trum Infor­maty­czno-Teleko­mu­nika­cyjnym (Mar­iusz Sawko email: mariusz.sawko@umed.lodz.pl tel.: (42)2725003, 785911537).

8. W przy­pad­ku pro­jek­tów prowad­zonych z udzi­ałem pac­jen­tów lub mate­ri­ału bio­log­icznego pobranego od oso­by do celów naukowych, koszt ubez­pieczenia OC dla ekspery­men­tu medy­cznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośred­nich i może być ponie­siony wyłącznie z kosztów pośred­nich pro­jek­tu. Powyższy obow­iązek nakła­da ustawa z dnia 16 lip­ca 2020 r. o zmi­an­ie ustawy o zawodach lekarza i lekarza den­tysty oraz niek­tórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmi­any także w zakre­sie real­iza­cji ekspery­men­tów medy­cznych, w tym badań klin­icznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieru­chomoś­ci infor­mu­je­my, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zawarł umowę gen­er­al­ną w zakre­sie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej pod­mio­tu przeprowadza­jącego ekspery­ment medy­czny. Ubez­piecze­nie speł­nia wymo­gi określone w Roz­porządze­niu Min­is­tra Finan­sów, Fun­duszy i Poli­ty­ki Region­al­nej w spraw­ie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej pod­mio­tu przeprowadza­jącego ekspery­ment medy­czny z 23 grud­nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Roz­porządze­niem. Umowa doty­czy ekspery­men­tów prowad­zonych w ramach dzi­ałal­noś­ci naukowo-dydak­ty­cznej Uczel­ni.

9. Wyty­czne dla wniosko­daw­ców do uzu­pełnienia for­mu­la­rza doty­czącego kwestii ety­cznych w pro­jek­cie badaw­czym

10. W zakre­sie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wspar­cia udzieli Państ­wu mgr Agniesz­ka Goszczyńs­ka z Odd­zi­ału Bib­li­ografii i Bib­liometrii, (agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl) Pomoc­ne w tym względzie mogą okazać się wyty­czne NCN oraz infor­ma­c­je o RDM na stron­ie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r‑d-m/

Wyty­czne do uzu­peł­ni­a­nia planu zarządza­nia dany­mi w pro­jek­cie badaw­czym 

11. Poli­ty­ka NCN doty­czą­ca otwartego dostępu do pub­likacji ze zmi­ana­mi.

12. Kodeks NCN doty­czą­cy rzetel­noś­ci badań naukowych i stara­nia o fun­dusze na bada­nia

13. Pro­ce­du­ra składa­nia wniosków

Pro­ce­dowanie wniosku w aplikacji pro­ce­sowej w PP

UWAGA!

Przy­go­towane i wygen­erowane z sys­te­mu OSF wnios­ki należy składać do wery­fikacji i pod­pisu za pośred­nictwem Aplikacji Pro­ce­sowej AP10 Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, do której instrukc­ja dostęp­na jest pod adresem:

https://studumedlodz.sharepoint.com/sites/BWP/SitePages/AP10-Projekty-badawczo-naukowe.aspx

W celu złoże­nia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygen­erować wniosek w sys­temie OSF, początkowo w wer­sji roboczej dla celów wery­fika­cyjnych.
 2. Uru­chomić w Process Por­talu Aplikację AP10, wybrać właś­ci­wy rodzaj pro­jek­tu, 

 image

następ­nie za pomocą przy­cisku DALEJ prze­jść do for­mu­la­rza Zgłoszenia Pro­jek­tu, wypełnić dane dot. pro­jek­tu i załączyć wniosek w wer­sji roboczej (wydruk roboczy) w celu wery­fikacji na poziomie Cen­trum Wspar­cia Nau­ki (CWN).

Na tym etapie proszę zapisać sobie przyp­isany do zada­nia numer Instancji, dzię­ki które­mu będą Państ­wo mogli później zlokali­zować swój wniosek w PP.

image

 1. Po pozy­ty­wnej wery­fikacji wniosku w wer­sji roboczej przez pra­cown­ików CWN, otrzy­ma­ją Państ­wo zadanie w PP pole­ga­jące na załącze­niu wniosku w wer­sji ostate­cznej. W celu jego real­iza­cji, należy zablokować do edy­cji wniosek w sys­temie OSF, wygen­erować jego final­ną wer­sję wraz ze wszys­tki­mi niezbęd­ny­mi doku­men­ta­mi do pod­pisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Na tym etapie dodatkowo for­mu­la­rz aplika­cyjny w PP poprosi Państ­wa o podanie numeru wniosku, należy wów­czas podać nr ID wniosku, który zna­j­du­je się w stopce wniosku pobranego z OSF.

Doku­men­tac­ja zostanie raz jeszcze zwery­fikowana w CWN, przekazana do akcep­tacji Przełożonego Kierown­i­ka Pro­jek­tu, następ­nie zwery­fikowana pod wzglę­dem finan­sowym i pod­pisana przez oso­by upoważnione do reprezen­towa­nia Uczel­ni. Kierown­ik projektu/osoba zgłasza­ją­ca wniosek otrzy­ma pod­pisane doku­men­ty na służbowy adres mailowy.

 

Ważne! Nie ma już możli­woś­ci przesła­nia wniosku do pod­pisu drogą mailową. Po zakończe­niu całego pro­ce­su wery­fikacji a następ­nie akcep­tacji władz, podpisane doku­men­ty otrzy­ma­ją Państ­wo z adresu “UMED-Process­Portal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wyma­gane załączyć do wniosku w OSF, a następ­nie wysłać wniosek do NCN zgod­nie z Pro­ce­durą składa­nia wniosku do NCN dostęp­ną w doku­men­tacji konkur­sowej.

Aplikowanie o pro­jekt przez oso­by spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Por­talu

Osobom, które nie są zatrud­nione w UMED a chcą aplikować w ramach UMED o pro­jekt, konieczne jest NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. W tym celu niezbędne jest złoże­nie wniosku o dostęp do sys­temów IT/Process Por­talu za pośred­nictwem Aplikacji pro­ce­sowej AP14 Wnios­ki do PODO. Pełnomoc­nikiem ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Ekspertem w ww. Aplikacji jest Pani Urszu­la Jas­trzębows­ka: urszula.jastrzebowska@umed.lodz.pl. W sekcji Dostęp do sys­te­mu należy wybrać Process Por­tal.

DOKTORANCI / STUDENCI  - o dostęp do sys­te­mu IT wniosku­je kierown­ik jed­nos­t­ki, z którą dok­torant jest pow­iązany (zwyk­le jest to opiekun naukowy), w tym wypad­ku nie ma potrze­by załącza­nia dodatkowych plików, sys­tem zaczy­tu­je automaty­cznie dane studenta/doktoranta po poda­niu numeru PESEL.

Oso­by określone jako „INNE”, czyli oso­by w żaden sposób for­mal­nie nie związane z UMED — o dostęp do sys­te­mu IT może zawnioskować oso­ba, która posi­a­da stosowne uprawnienia, czyli np. Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju — Pan mgr Jarosław Horodec­ki. W tej sytu­acji konieczne jest przekazanie danych jak na poniższym scree­nie, tj.:

- pesel,

- imię i nazwisko,

- adres e‑mail, który akty­wnie jest uży­wany,

- numer tele­fonu.

 

image

 

image

W przy­pad­ku osób określonych jako „INNE” konieczne jest również załącze­nie załączni­ka w mod­ule „Załączni­ki”.

Powinien być to jak­iś doku­ment potwierdza­ją­cy powiązanie/współpracę danej oso­by z Uczel­nią, czyli np. zaświad­cze­nie opieku­na naukowego potwierdza­jące składanie wniosku w otwartej edy­cji konkur­su.

 

image

Pro­ce­dowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z sys­te­mu OSF porozu­mie­nie o współpra­cy należy pro­ce­dować Aplikacji Pro­ce­sowej AP12.05 Obieg umowy.

 1. w for­mu­la­rzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

  image

  Po uru­chomie­niu wniosku należy wypełnić wszys­tkie pola oznac­zone gwiazd­ką:

 2. W sekcji Dane do umowy w polu jed­nos­t­ki mery­to­rycznej należy wybrać Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w przy­pad­ku pro­jek­tów OPUS bez LAP, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM,  PRELUDIUM BIS, MAESTRO nato­mi­ast w przy­pad­ku pro­jek­tów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych

  image

  image

 3. W dal­szej częś­ci for­mu­la­rza należy uzu­pełnić daty zawar­cia porozu­mienia (moż­na wskazać umowa na czas nieokreślony, jeżeli daty nie da się określić)

   image

 4. W polu „Czy umowa rodzi kosz­ty” należy wybrać TAK oraz w polu Kon­to kosztów wpisać nr kon­ta przyz­nany do pro­jek­tu, a w przy­pad­ku braku ustal­e­nia kon­ta „brak” lub „nie określono” albo inną stosowną uwagę.   

  image

 5. w Polu „Czy umowa zaw­ier­ana jest na pod­staw­ie Zarządzenia nr 1/2021 lub Zarządzenia nr 106/2020” należy wybrać NIE

  image

 6. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezen­tan­ta Rek­tor, a następ­nie osobę pod­pisu­jącą w imie­niu Rek­to­ra — Prorek­tor prof. Lucynę Woź­ni­ak 

  image

 7. W sekcji Pro­jekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozu­mienia.
 8. W dal­szej częś­ci for­mu­la­rza należy uzu­pełnić strony w umowie, wybrać rodza­je pod­pisu (UMED pod­pisu­je umowy elek­tron­icznie) oraz wpisać adres e‑mail, na który zostanie wysłana umowa po pod­pisa­niu przez reprezen­tan­tów Uczel­ni– prosimy o wpisy­wanie włas­nego adresu służbowego i tym samym pośred­niczyć w przekaza­niu pod­pisanego przez reprezen­tan­tów UMED porozu­mienia do pozostałych Stron (moż­na wpisać kil­ka adresów email).  

Har­mono­gram wewnętrzny

29.02.2024                         dead­line na rozpoczę­cie pro­ce­dowa­nia porozu­mienia o współpra­cy dla pro­jek­tów real­i­zowanych w grupie pod­miotów w aplikacji AP12.05. Porozu­mie­nie jest pro­ce­dowane przez Kierown­i­ka Pro­jek­tu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbęd­ny na przepro­ce­sowanie doku­men­tu wynosi 7 dni. Porozu­mie­nie do wniosku NCN pobiera się z sys­te­mu OSF z poziomu wniosku i nie jest ono negocjowalne,

05.03.2024                         dead­line na zakończe­nie pro­ce­dowa­nia porozu­mień,

05.03.2024                          dead­line na zgłosze­nie pro­jek­tu w aplikacji AP10. Jest to równoz­naczne ze złoże­niem wniosku w wer­sji roboczej,

11.03.2024                          dead­line na załącze­nie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wer­sji ostate­cznej w aplikacji AP10,

11.03 — 15.03.2024           etapy admin­is­tra­cyjne związane z pro­ce­dowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akcep­tac­ja Przełożonego, wery­fikac­ja księ­gowoś­ci, pod­pisy władz),

15.03.2024, o g. 16:00   dead­line na złoże­nie wniosku w sys­temie OSF.

 

Zwracamy się z prośbą o dotrzy­manie wskazanych powyżej ter­minów. Przekrocze­nie ww. har­mono­gra­mu jest obar­c­zone ryzykiem niezłoże­nia wniosku w ter­minie wskazanym przez NCN.

Dla osób, które chci­ały­by się wspomóc przy składa­niu wniosku szkole­ni­a­mi z obsłu­gi Aplikacji AP10 – Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, przewidu­je­my szkole­nia z zakre­su pro­ce­su Przy­go­towanie pro­jek­tu, którego pier­wszym ele­mentem jest właśnie Zgłosze­nie Pro­jek­tu. O ter­mi­nach zostaną Państ­wo poin­for­mowani w odręb­nym komu­nika­cie.

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 

 

 

Mate­ri­ały do pobra­nia:

 1. Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku

Dane pod­mio­tu do wniosków NCN.docx

 

 

 • Opublikowano: 20 grudnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP