Aktualności

Konkursy NCN — OPUS 13 i PRELUDIUM 13 — formularze


Szanowni Państ­wo,

uprze­jmie infor­mu­je­my, że w sys­temie OSF zostały udostęp­nione for­mu­la­rze wniosków w konkur­sach ogłos­zonych w dniu 15 mar­ca 2017 r. tj. OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Wygen­erowanie potwierdzeń złoże­nia wniosku oraz elek­tron­icz­na wysył­ka wniosku będą możli­we w późniejszym ter­minie. W związku z trud­noś­ci­a­mi tech­niczny­mi związany­mi z sys­te­mem Obsłu­gi Stru­mieni Finan­sowa­nia (OSF) uch­wałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrek­to­ra Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki ter­min składa­nia wniosków w konkur­sach ogłos­zonych 15 mar­ca 2017 r. został przedłużony do dnia 22 czer­w­ca br. (wnios­ki należy wysłać wyłącznie elek­tron­icznie w sys­temie OSF do godz. 23:59).

W związku z powyższym wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) upły­wa 12 czer­w­ca br., do tego dnia należy dostar­czyć wygen­erowane potwierdze­nie złoże­nia wniosku oraz oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej wraz z kwes­t­ionar­iuszem, które zostaną pod­pisane przez władze jed­nos­t­ki oraz pdf skró­conej wer­sji wniosku, na pod­staw­ie którego zostanie sprawd­zona poprawność zawartych w nim treś­ci. Jed­nocześnie zwracamy uwagę, że dzień 16 czer­w­ca jest decyzją Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dniem wol­nym od pra­cy dla wszys­t­kich pra­cown­ików Umed (Pis­mo Okólne nr 1/2017 z dnia 14 luego 2017 r.

  • OPUS 13 na pro­jek­ty badaw­cze, w tym finan­sowanie zakupu lub wyt­worzenia aparatu­ry naukowo-badaw­czej niezbęd­nej do real­iza­cji tych pro­jek­tów;
  • PRELUDIUM 13na pro­jek­ty badaw­cze, real­i­zowane przez oso­by rozpoczy­na­jące kari­erę naukową nieposi­ada­jące stop­nia naukowego dok­to­ra;

 

Uwa­ga!

Wnios­ki w konkur­sach  są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF wyłącznie drogą elek­tron­iczną. Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy.

Pon­ad­to infor­mu­je­my, że w związku z prze­jś­ciem na elek­tron­iczny sys­tem składa­nia wniosków, wnioskodawca/podmiot real­izu­ją­cy ma obow­iązek wskaza­nia we wniosku adresu Elek­tron­icznej Skrzyn­ki Podaw­czej (ePUAP), na który doręczane będą pis­ma doty­czące wniosku o finan­sowanie, w tym decyz­je dyrek­to­ra NCN odnośnie przyz­na­nia finan­sowa­nia. Niepo­danie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożli­wi jego wysłanie w sys­temie OSF. Kierown­ik projektu/osoba fizy­cz­na może wskazać adres skry­t­ki ePUAP opcjon­al­nie. W przy­pad­ku braku adresu skry­t­ki ePUAP doręcze­nie decyzji będzie real­i­zowane poprzez wysłanie infor­ma­cji na adres e‑mail kierown­i­ka pro­jek­tu wskazany we wniosku.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:

edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43

joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:

http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

Dzi­ał Pro­jek­tów

  • Opublikowano: 23 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP