Aktualności

Konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że dnia 15 mar­ca 2018 r. koor­dy­na­torzy dyscy­plin ogłosili konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Nabór wniosków będzie prowad­zony do 15 czer­w­ca 2018 r. For­mu­la­rze wniosków są już dostęp­ne.

W dniu 8 czer­w­ca br. upły­wa nieprzekraczal­ny wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków.

Wnios­ki w ww. konkur­sach  są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF. Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy. Ter­min wysła­nia wniosku do NCN upły­wa 15 czer­w­ca br.

Przed przys­tąpi­e­niem do pisa­nia wniosków prosimy o dokładne zapoz­nanie się z doku­men­tacją konkur­sową. W ogłos­zonych konkur­sach Rada NCN wprowadz­iła ważne zmi­any w kon­strukcji niek­tórych częś­ci wniosku.

Kosz­ty pośred­nie we wszys­t­kich pro­jek­tach wynoszą 40% wnioskowanych kosztów bezpośred­nich, z wyłącze­niem kosztów aparatu­ry naukowo-badaw­czej, urządzeń i opro­gramowa­nia.

Doku­men­ty jakie należy złożyć w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 czer­w­ca br. to:

  1. wygen­erowane potwierdze­nie złoże­nia wniosku:

Opus/Preludium/os. fizy­czne:

  1. potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę fizy­czną będącą wniosko­daw­cą;
  2. potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji;

Opus/Preludium/pracownicy jed­nos­t­ki:

  1. potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji pro­jek­tu;
  2. potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez kierown­i­ka pro­jek­tu.
  3. oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej wraz z kwes­t­ionar­iuszem,
  4. pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony), w przy­pad­ku kierown­ików jed­nos­tek wniosek pod­pisu­je Dziekan właś­ci­wego wydzi­ału lub oso­ba przez niego upoważniona,
  5. w przy­pad­ku Pre­ludi­um oświad­cze­nie opieku­na naukowego, stanow­iące załącznik do wniosku.

 

Ww. doku­men­ty po pod­pisa­niu przez władze jed­nos­t­ki odbier­a­ją Państ­wo w miejs­cu ich złoże­nia, czyli w Dziale Pro­jek­tów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następ­nie postępu­ją z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w spraw­ie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejes­tracji wniosku w jed­nos­tce.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:

edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43

natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:

http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

 

Załącznik: Dane pod­mio­tu do wniosków NCN

 

Z poważaniem

Dzi­ał Pro­jek­tów

  • Opublikowano: 30 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP