Aktualności

Konsultacje społeczne Health Labs4Value


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, wraz z 10 part­nera­mi z Aus­trii, Niemiec, Czech, Węgi­er i Słowenii real­izu­je pro­jekt Health Labs4Value, w ramach którego twor­zony jest skuteczny mod­el wdraża­nia nowych innowa­cyjnych rozwiązań do placówek ochrony zdrowia.

Chcesz mieć real­ny wpływ na to jak może wyglą­dać pro­ces leczenia?

Przyjdź i weź udzi­ał w kon­sul­tac­jach doty­czą­cych wdraża­nia innowa­cyjnych rozwiązań w zdrow­iu, poz­nasz metodę współt­worzenia oraz będziesz mieć real­ny wpływ na wprowadzanie innowacji w szpi­talu. Zaprasza­my: pac­jen­tów, opiekunów pac­jen­tów, pro­fesjon­al­istów opie­ki zdrowot­nej oraz admin­is­trację placówek ochrony zdrowia.

Kiedy? 23 sty­cz­nia 2024.

Gdzie? Green ROOM – MOL­e­co­LAB, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, ul. Pomors­ka 251, Łódź.

Jak dłu­go? Od 11.00 do 14.00 z prz­er­wą na poczęs­tunek.

Jak się zapisać? Poprzez for­mu­la­rz bądź mailowo lukasz.lukawski@umed.lodz.pl

 

  • Opublikowano: 16 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP