Aktualności

KU AZS UMed znowu najlepszy!


20 październi­ka reprezen­tan­ci naszego Klubu Uczel­ni­anego AZS pod­czas uroczys­tej Gali Sportu w Warsza­w­ie ode­brali nagrodę dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za zaję­cie pier­wszego miejs­ca w klasy­fikacji uczel­ni medy­cznych Aka­demic­kich Mis­tr­zostw Pol­s­ki 2015/2016.

Dzień później odbyło się spotkanie pod­sumowu­jące sezon 2014/2016 Mis­tr­zostw Pol­s­ki Uczel­ni Medy­cznych, który również został zdomi­nowany przez naszą uczel­nię!

Składamy serdeczne grat­u­lac­je ojcom tych sukcesów — wspani­ałym zawod­nikom oraz tren­erom. Prag­niemy pod­kreślić, że takie osiąg­nię­cia nie były­by możli­we bez ogrom­nej pomo­cy ze strony władz naszego uni­w­er­syte­tu, których zaan­gażowanie w rozwój sportu oraz wspar­cie dzi­ałań naszego Klubu to nie tylko fun­da­ment naszych powodzeń, ale również obiekt zaz­droś­ci innych uczel­ni.

  • Opublikowano: 26 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP