Aktualności

KUMPEL – start drugiej edycji programu mentorskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


29 mar­ca w Stre­fie Wiedzy i Innowacji zain­au­gurowal­iśmy drugą edy­cję pro­gra­mu men­torskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — KUMPEL.

Pro­jekt skierowany do najz­dol­niejszych uczniów szkół patronac­kich będzie trwał rok. W tym cza­sie cztery zespoły naukowe będą real­i­zować swo­je bada­nia.

Oto skład zespołów drugiej edy­cji KUMPLA:

ZIELONY : Men­tor: prof. Ireneusz Majsterek, Opiekun: dr Karoli­na Przy­byłows­ka-Sygut, Uczniowie: Weroni­ka Caban — I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Juliusz Żak — III Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Tem­at: Dwa oblicza kinazy PERK — uciecz­ka czy ratunek w odpowiedzi na stres?

CZERWONY : Men­tor: dr Paweł Ras­mus, Opiekun: mgr Katarzy­na Robaczyńs­ka, Uczniowe: Weroni­ka Marcinkows­ka — Pub­liczne Liceum Ogól­nok­sz­tałcące Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, Niko­dem Ciel­ban — XXVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Tem­at: WORK-LIFE BALANCE — równowa­ga pomiędzy życiem zawodowym a oso­bistym wśród przed­staw­icieli zawodów medy­cznych.

ŻÓŁTY :  Men­tor: prof. Ewa Bal­cer­czak, Opiekun: dr Mar­ta Żebrows­ka, Uczniowie: Kinga Świder­s­ka — Katolick­ie Liceum oo. Bernar­dynów, Adri­an Bruździ­ak — XXXIII Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Tem­at: Od genu do biał­ka w raku pier­si.

NIEBIESKI — Men­tor: prof. Hen­ryk Witas, Opiekun: mgr Łukasz Śledz­ińs­ki, Uczniowie: Maja Podziews­ka — Aka­demick­ie Liceum Ogól­nok­sz­tałcące z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi w Kut­nie, Tem­at: Allel tol­er­ancji lak­tozy: iden­ty­fikac­ja i częs­tość wys­tępowa­nia wśród uczniów naszej szkoły.

Wszys­tkim uczniom, którzy dostali się drugiej edy­cji pro­gra­mu życzymy roku pełnego nau­ki, nowych wyzwań, sukcesów i rozwi­ja­nia włas­nych pasji.

 

 

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP