Aktualności

KUMPEL — Wykład zespołu niebieskiego


W piątek 7 kwiet­nia w Cen­trum Dydak­ty­cznym na Aulii Zachod­niej odbył się dru­gi z cyk­lu wykładów pro­jek­tu men­torskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — KUMPEL.

Tym razem swo­ją pracę prezen­tował Zespół Niebies­ki. Po obe­jrze­niu krótkiego filmiku prezen­tu­jacego doty­chcza­sowe osiąg­niecia zespołu, głos zabrał Men­tor — Pan Prof. Jakub Fich­na i Opiekun — mgr inż. Julia Kra­jew­s­ka. Pan Pro­fe­sor przed­staw­ił zespół a Julia opowiedzi­ała o choro­bie Leśniowskiego-Crohna, jej przy­czy­nach, objawach i ter­apii. Później uczniowie Pani Pauli­na Pietrusz­ka z XXXIII LO i Pan Dominik Tom­czyk z XXVI LO opowiedzieli o swoim udziale w KUMPLU. Całość poprowadz­ił Pan dr Paweł Ras­mus.

Grat­u­lu­je­my całe­mu zespołowi doty­chcza­sowych osiąg­nięć i czekamy na prezen­tację kole­jnej grupy.

12 maja spotkamy się z przed­staw­iciela­mi Zespołu Żółtego.

 

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP