Aktualności

KUMPEL – WYKŁAD ZESPOŁU ŻÓŁTEGO


W piątek 12 maja w Cen­trum Dydak­ty­cznym na Auli Zachod­niej odbył się trze­ci z cyk­lu wykładów pro­jek­tu men­torskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – KUMPEL.

Tym razem swo­ją pracę prezen­tował Zespół Żół­ty. Po obe­jrze­niu krótkiego filmiku prezen­tu­jącego doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia zespołu, głos zabrał Men­tor – Pan Prof. Maciej Borowiec i Opiekun – mgr Pauli­na Młudzik. Pan Pro­fe­sor przed­staw­ił zespół a Pauli­na przy­bliżyła nam poję­cie cukrzy­cy. Opowiedzi­ała o jej rodza­jach, przy­czy­nach, objawach i ter­apii. Później uczniowie Pani Eweli­na Pakuła z XVIII LO i Pani Agniesz­ka Władysi­ak z LO Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego opowiedzi­ały o swoim udziale w KUMPLU, pra­cy w lab­o­ra­to­ri­um i wynikach badań. Całość poprowadz­ił Pan dr Paweł Ras­mus.

Zaprasza­my na ostat­ni z wykładów – wykład Zespołu Czer­wonego, który odbędzie się 2 czer­w­ca.

  • Opublikowano: 16 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP