Aktualności

KUMPEL — pierwsza edycja zakończona!


Miło nam poin­for­mować, że właśnie zakończyliśmy pier­wszą edy­cję pro­gra­mu men­torskiego KUMPEL. W piątek 27 październi­ka w Stre­fie Wiedzy i Innowacji, odbędzie się gala pod­sumowu­ją­ca pro­jekt.

Już dziś zachę­camy do przeczy­ta­nia spra­woz­da­nia z tego wydarzenia, a młodych, pełnych pasji nau­ki liceal­istów zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w drugiej edy­cji pro­jek­tu, którą planu­je­my na marzec 2018 roku.

  • Opublikowano: 23 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP