Aktualności

Kurs: „Poradnictwo antynikotynowe – papierosy, e‑papierosy, podgrzewacze tytoniu”


Szanowni Państ­wo,

Zaprasza­my do udzi­ału w kur­sie szkole­niowym pt. „Porad­nict­wo antyniko­tynowe – papierosy, e‑papierosy, pod­grzewacze tyto­niu” real­i­zowanej przez Zakład Higieny i Pro­mocji Zdrowia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w ramach pro­gra­mu Nau­ka dla Społeczeńst­wa Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki.

Kurs skierowany jest do pro­fesjon­al­istów medy­cznych, w tym lekarzy, pielęg­niarek, spec­jal­istów zdrowia pub­licznego, pra­cown­ików Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej, eduka­torów zdrowot­nych oraz osób zawodowo zaj­mu­ją­cych się tem­atyką edukacją i pro­fi­lak­tyką zdrowot­ną.

Kurs skła­da się z 4 częś­ci – wideo wykładów, dostęp­nych on-line.

  • Część 1. E‑papierosy i pod­grzewacze tyto­niu jako nowe źródła dostar­cza­nia niko­tyny do orga­niz­mu człowieka.
  • Część 2. Skut­ki zdrowotne pale­nia tyto­niu, uży­wa­nia e‑papierosów i tyto­niu pod­grze­wanego.
  • Część 3. Postępowanie z pac­jen­tem uza­leżnionym od niko­tyny.
  • Część 4. Poli­ty­ka anty­ty­to­niowa — rola medyków, insty­tucji zdrowia pub­licznego, szkół i samorzą­du tery­to­ri­al­nego.

Udzi­ał w kur­sie jest nieod­płat­ny. Kurs trwa 60 min­ut. Treść wykładów ogranic­zono do prak­ty­cznych infor­ma­cji, niezbęd­nych do prowadzenia skutecznego porad­nict­wa antyniko­tynowego, w obliczu nowych wyrobów niko­tynowych, jaki­mi są e‑papierosy i pod­grzewacze tyto­niu.

Każdy uczest­nik może otrzy­mać cer­ty­fikat ukończenia kur­su, po wypełnie­niu tes­tu sprawdza­jącego wiedzę.

Aby wziąć udzi­ał w kur­sie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Każ­da oso­ba, która wypełni for­mu­la­rz zgłoszeniowy otrzy­ma (w ciągu 2–3 dni) dostęp do kur­su, nagrań wykładów oraz zasad uzyski­wa­nia cer­ty­fikatu.

Zare­jestruj się już ter­az!

 

Pra­ca naukowa dofi­nan­sowana ze środ­ków budże­tu państ­wa w ramach pro­gra­mu Min­is­tra Edukacji i Nau­ki pod nazwą „Nau­ka dla Społeczeńst­wa” pro­jekt pt.: „Uży­wanie tyto­niu pod­grze­wanego — aspekt zdrowot­ny i społeczny” nr pro­jek­tu NdS/549728/2022/20222 z dnia 02.11.2022 r. kwo­ta dofi­nan­sowa­nia 1 013 150,00 zł całkowi­ta wartość pro­jek­tu 1 013 150,00 zł (Pol­s­ka).

  • Opublikowano: 19 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP