Aktualności

Kuźnia Młodych Talentów


Drodzy Dok­toran­ci

Akademia Młodych Uczonych Pol­skiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz czwarty orga­nizu­je Kuźnię Młodych Tal­en­tów (KMT), która jest wyjątkową szkołą let­nią skierowaną do dok­toran­tów reprezen­tu­ją­cych nau­ki o życiu oraz nau­ki ścisłe i tech­niczne. Tegorocz­na KMT AMU odbędzie się w dni­ach 18 wrześ­nia – 21 wrześ­nia 2018 w Domu Zjazdów i Kon­fer­encji w Jabłon­nie k. Warsza­wy, a jej moty­wem prze­wod­nim będzie pop­u­laryza­c­ja nau­ki.

KMT ma na celu inte­grację najlep­szych dok­toran­tów w Polsce oraz tren­ing umiejęt­noś­ci mięk­kich niezbęd­nych w pra­cy naukowej. Uczest­ni­cy KMT będą mieli okazję rozwinąć swo­je kom­pe­tenc­je inter­per­son­alne i zdol­noś­ci komu­nika­cyjne poprzez udzi­ał w dyskus­jach pan­elowych, deba­cie oks­fordzkiej i różnych warsz­tat­ach. Dodatkowo będą mogli wysłuchać wykładów pop­u­larnonaukowych prowad­zonych przez najlep­szych spec­jal­istów z Pol­s­ki. Radę Pro­gramową KMT stanow­ią członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN oraz ich dok­toran­ci, którzy dołożą wszel­kich starań, aby zapewnić wyso­ki poziom warsz­tatów. W cza­sie KMT 2018 odbędą się m.in. warsz­taty z emisji gło­su i narzędzi infor­maty­cznych wspo­ma­ga­ją­cych pracę naukową, oraz, trady­cyjnie już, z niezbęd­nej w bada­ni­ach (choć niezwiązanej z pop­u­laryza­cją nau­ki) biostatysty­ki. Będzie również możli­wość zapoz­na­nia się z zagad­nie­niem doty­czą­cy­mi sposobów pop­u­laryza­cji nau­ki i kon­tak­tów z medi­a­mi.

Spotka­nia inte­gra­cyjne orga­ni­zowane w trak­cie KMT 2018 poz­wolą na bezpośred­nia wymi­anę doświad­czeń naukowych w inter­dyscy­pli­narnym gronie uczest­ników i orga­ni­za­torów, co ma na celu naw­iązanie kon­tak­tów w środowisku naukowym i umożli­wie­nie dal­szej współpra­cy w real­iza­cji badań naukowych.

W IV edy­cji szkoły let­niej KMT trady­cyjnie odbędzie się konkurs na najlep­szą prezen­tację naukową.

Nagrodą główną ufun­dowaną przez fir­mę GENORE jest 2500 zł, które zwycięz­ca przez­naczy na udzi­ał w wybranej kon­fer­encji naukowej.

Serdecznie zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w IV edy­cji Kuźni Młodych Tal­en­tów!

Rada Pro­gramowa
IV edy­cji Kuźni Młodych Tal­en­tów Akademii Młodych Uczonych PAN

Nabór wniosków potr­wa do 25 maja 2018 r.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: http://amu.pan.pl/kmtamu/

W razie pytań prosimy o kon­takt: kuznia.amu@gmail.com

  • Opublikowano: 26 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP