Aktualności

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla — edycja 2023


Wydzi­ał Nauk Medy­cznych Pol­skiej Akademii Nauk infor­mu­je, że w 2023 roku przewidy­wane jest przyz­nanie hon­orowych wyróżnień dla stu­den­tów pracu­ją­cych naukowo Laur Medy­czny im. Dok­to­ra Wacława May­zla, ustanowionych w 1999 r. Zgłos­zone wnios­ki zostaną roz­pa­tr­zone na jesi­en­nym Zebra­niu Ple­narnym Wydzi­ału.

Har­mono­gram hon­orowego wyróżnienia Wydzi­ału Nauk Medy­cznych PAN dla stu­den­tów pracu­ją­cych naukowo — Laur Medy­czny im. Dok­to­ra Wacława May­zla Edy­c­ja 2023:

15 mar­ca – 10 maja 2023 r. Składanie przez kandy­datów kom­ple­tu doku­men­tów, tj.:
1. Wypełnionego i pod­pisanego przez kandy­da­ta 1 egzem­plarza wniosku – dostęp­nego na stron­ie inter­ne­towej uczel­ni; Dodatkowo, przesłanie wniosku w wer­sji elek­tron­icznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl, w tema­cie dopisek: „Laur – imię i nazwisko”;
2. Pełny tekst pra­cy ory­gi­nal­nej;
3. Uza­sad­nie­nie mery­to­ryczne – udoku­men­towane lub potwierd­zone przez np. opieku­na naukowego lub inną osobę nad­zoru­jącą real­iza­cję badań;
4. Kandy­datem może być stu­dent zaj­mu­ją­cy pier­wszą pozy­cję na liś­cie autorów.
UWAGA:
Do wniosku mogą być załąc­zone dodatkowe doku­men­ty poświad­cza­jące osiąg­nię­cia kandy­da­ta, związane ze zgłos­zoną pracą.

Miejsce składa­nia doku­men­tów: Cen­trum Wspar­cia Nau­ki, ul. Muszyńskiego 2,
mgr Joan­na Wło­dar­czyk, dr n. med. Pauli­na Hej­duk
11 maja — 19 maja 2023 r. I etap — wybór spośród złożonych wniosków i przekazanie do zaopin­iowa­nia przez JM Rek­to­ra trzech najlep­szych kandy­datów przez Komisję ds. Zarządza­nia Nauką
do 26 maja 2023 r. II etap — wybór najlep­szego kandy­da­ta przez JM Rek­to­ra do uczest­nict­wa w  ubie­ga­niu się o Laur Medy­czny im. Dok­to­ra Wacława May­zla
do 31 maja 2023 r. Przekazanie przez Cen­trum Wspar­cia Nau­ki wniosku wyło­nionego kandy­da­ta wraz z opinią JM Rek­to­ra do Wydzi­ału Nauk Medy­cznych PAN przyz­na­jącego hon­orowe wyróżnie­nie Laur Medy­czny im. Dok­to­ra Wacława May­zla (w 1 egz. i dodatkowo w wer­sji elek­tron­icznej na adres: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl
jesień 2023 r. Wydzi­ał Nauk Medy­cznych PAN — roz­pa­trze­nie wniosków zgłos­zonych kandy­datur na Zebra­niu Ple­narnym po zaopin­iowa­niu przez Wydzi­ałową Komisję Nagród oraz podanie do pub­licznej wiado­moś­ci komu­nikatu o wyróżnie­niu

 

Załączni­ki:
For­mu­la­rz wniosku
Reg­u­lamin Nagród Naukowych Wydzi­ału Nauk Medy­cznych PAN

  • Opublikowano: 16 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP