Aktualności

Znaczący awans Wydziału Lekarskiego w egzaminach końcowych — LEK i L‑DEK


Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my o sukce­sie Wydzi­ału Lekarskiego naszej uczel­ni w jesi­en­nej sesji egza­m­inów koń­cowych.

Dzię­ki wynikom naszych absol­wen­tów Wydzi­ał zajął II miejsce w Lekarskim Egza­minie Koń­cowym. Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny upla­sował się na III miejs­cu w Lekarsko-Den­tysty­cznym Egza­minie Koń­cowym.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 11 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP