Aktualności

Licytuj dla WOŚP!


SERCE_z_obwodka SYMETRYCZNE

W ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy Sztab WOŚP przy Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, we współpra­cy z Biurem Pro­mocji i Biurem Rek­to­ra, przy­go­tował szereg aukcji chary­taty­wnych. Wśród wys­taw­ionych przed­miotów zna­j­du­ją się m.in.:

- dwu­osobowe zaproszenia na wycieczkę po zaka­markach Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego UMed, z uwzględ­nie­niem pomieszczeń szpi­tal­nych, dydak­ty­cznych, a także jeszcze niezagospo­darowanych pięter i kondy­gnacji podziem­nych,

- boga­to zdo­biona lupa wys­taw­iona przez prof. Lucynę Woź­ni­ak, Prorek­to­ra ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą — prezent od Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego,

- pióro podarowane na aukcję przez lau­re­a­ta konkur­su na Najlep­szego Nauczy­ciela Aka­demick­iego UMed,

- unikalna grafi­ka przed­staw­ia­ją­ca pałac Jaku­ba Hertza, obec­ną siedz­ibę Rek­toratu naszej uczel­ni,

- kom­plek­sowe badanie wydol­noś­ci orga­niz­mu wys­taw­ione przez Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu Dynamo­Lab,

- vouch­er dla 2 osób na noc­leg w hostelu Fres­co w Łodzi,

- i wiele wiele przed­miotów mniej lub bardziej związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo­cy.

 

Peł­na lista aukcji zna­j­du­je się na stron­ie: http://aukcje.wosp-umed.pl

 

Gorą­co zachę­camy do licy­tacji!

 

Wolon­tar­iuszy naszego sztabu będzie moż­na spotkać już w piątek w budynku Rek­toratu oraz na pl. Hallera. W dniu Finału zaprasza­my do naszego sztabu (budynek nr 1 przy pl. Hallera, II piętro, p. 238). Dla wygody wszys­t­kich dar­czyńców zaopa­trzyliśmy się w ter­mi­nal do płat­noś­ci kartą.

 

Liczymy na Was!

Siema!

  • Opublikowano: 11 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP