Aktualności

W Łodzi rusza Medyczny Uniwersytet Dziecięcy


Medy­czny Uni­w­er­sytet Dziecię­cy to pro­jekt, który stwarza możli­wość zdoby­wa­nia wiedzy, posz­erza­nia hory­zon­tów intelek­tu­al­nych, rozwi­ja­nia pasji, a w szczegól­noś­ci pobudza­nia dzieci do nau­ki. Chce­my zachę­cić dzieci w wieku 7–12 lat do odkry­wa­nia i rozwi­ja­nia swoich zain­tere­sowań,
a także poszuki­wa­nia odpowiedzi na nur­tu­jące pyta­nia o funkcjonowa­niu włas­nego ciała. Na zaję­ci­ach prowad­zonych przez stu­denck­ie koła naukowe, mali stu­den­ci będą mieli okazję przyjrzeć się z bliska pra­cy i wcielić w rolę lekarzy, stom­a­tologów, ratown­ików medy­cznych, diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych czy kos­me­tologów.

Dodatkowo zaplanowane są również zaję­cia w Uczel­ni­anym Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka – Dynamo­Lab, a także cykl zajęć pod­czas, którego mali stu­den­ci będą mogli stworzyć i wydrukować włas­ny mod­el na drukarce 3D.

Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, odpowiedzial­na za pro­jekt przy­go­towała 90 miejsc. Zaję­cia rozpoczy­na­ją się uroczys­tą inau­gu­racją 7 październi­ka i odby­wać się będą w wybrane sobo­ty do koń­ca sty­cz­nia. Dzieci zapisy­wać moż­na poprzez stronę inter­ne­tową: www.mud.umed.pl. Kon­takt do Koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu: Elż­bi­eta Kuryś, tel. 508 403 197, email mud@fumed.pl.

Patron­a­mi medi­al­ny­mi Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Dziecięcego w Łodzi są: Radio Łódź i MiastoDzieci.pl

  • Opublikowano: 22 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP