Aktualności

Łódzkie Centrum Referencyjne


13 lip­ca Komis­ja Europe­js­ka ofic­jal­nie ogłosiła wyni­ki tegorocznego konkur­su na tzw. cen­tra ref­er­en­cyjne w ramach Europe­jskiego Part­nerst­wa na rzecz Akty­wnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA). Łódzkie kon­sor­cjum zostało oce­nione na dwie gwiazd­ki w skali od 1–4 i będzie jedynym w Polsce ośrod­kiem o takiej randze. To wiel­ki sukces i jed­nocześnie szansa dla Łodzi i regionu — jed­nego z najszy­b­ciej starze­ją­cych się w Polsce.

W kon­fer­encji pra­sowej zor­ga­ni­zowane z tej okazji w Stre­fie Wiedzy i Innowacji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi udzi­ał wzięli::

- Witold Stępień – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego
prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
prof. Kon­rad Rydzyńs­ki – Dyrek­tor Insty­tut Medy­cyny Pra­cy w Łodzi
Iwona Iwan­ic­ka – Zastęp­ca Dyrek­to­ra Wydzi­ału Zdrowia i Spraw Społecznych Depar­ta­men­tu Komu­nikacji Społecznej i Zdrowia, Urzę­du Mias­ta Łodzi Urzę­du Mias­ta Łodzi
dr Anna Murlews­ka – Z‑ca Dyrek­to­ra ds. Medy­cznych USK nr 1 im. N. Bar­lick­iego

Wszyscy zgod­nie pod­kreślali, że Łódzkie Cen­trum Ref­er­en­cyjne to wiel­ki sukces i wyróżnie­nie dla part­nerów kon­sor­cjum za ich doty­chcza­sowy wkład w dzi­ała­nia na rzecz sze­roko rozu­mi­anej poli­ty­ki pros­e­nio­ral­nej, ale również ogromne zobow­iązanie doty­czące dal­szych inten­sy­wnych prac w tym obszarze.

W dniu 22 lutego br. pod­pisany został list inten­cyjny pomiędzy Wojew­ództwem Łódzkim, Miastem Łódź, Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi, Insty­tutem Medy­cyny Pra­cy w Łodzi, Uni­w­er­syteckim Szpi­talem Klin­icznym nr 1 im. N. Bar­lick­iego w Łodzi oraz Ericpol Sp. z o.o., w którym part­nerzy potwierdzili wolę współpra­cy doty­czącej przy­go­towa­nia wspól­nej aplikacji w konkur­sie o sta­tus ośrod­ka ref­er­en­cyjnego (ref­er­ence site) w ramach Europe­jskiego Part­nerst­wa Innowacji na rzecz Akty­wnego i Zdrowego Starzenia się (Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship on Active and Healthy Age­ing, EIP AHA). Koor­dy­na­torem mery­to­rycznym pro­jek­tu została prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

EIP AHA to inic­jaty­wa Komisji Europe­jskiej, pole­ga­ją­ca na współpra­cy między Komisją Europe­jską a kra­ja­mi, region­a­mi, prze­mysłem, pra­cown­ika­mi opie­ki zdrowot­nej i społecznej oraz orga­ni­za­c­ja­mi reprezen­tu­ją­cy­mi oso­by starsze i pac­jen­tów. To oparte na współpra­cy part­nerst­wo ma na celu poprawę zdrowia i jakoś­ci życia osób starszych oraz zwięk­sze­nie ich uczest­nict­wa w życiu społecznym. Doty­chczas sta­tus ośrod­ków ref­er­en­cyjnych ds. akty­wnego i zdrowego starzenia się posi­adały 32 europe­jskie kon­sor­c­ja, przede wszys­tkim z Europy Zachod­niej. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi akty­wnie współpra­cow­ał z ośrod­ka­mi ref­er­en­cyjny­mi z Coim­bry (Por­tu­galia) oraz Gronin­gen (Holan­dia), a owoc­ne wyni­ki tej współpra­cy poz­woliły na udzi­ał w tegorocznym konkur­sie.

Ogłasza­jąc nowy konkurs Komis­ja Europe­js­ka miała na celu rozsz­erze­nie skali współpra­cy w zakre­sie innowacji i dobrych prak­tyk w obszarze „healthy age­ing”. Łódz­ki Ośrodek Ref­er­en­cyjny będzie jedynym w Polsce i jedynym z dwóch w Europie Środ­kowo-Wschod­niej.

Dodatkowe infor­ma­c­je: http://www.scale-aha.eu/rs2016-results.html

  • Opublikowano: 14 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP