Aktualności

Łódzkie Juwenalia 2017


W czwartek 11 maja uroczysty pochód młodzieży aka­demick­iej, otwier­a­ją­cy tegoroczne juwe­na­lia, przeszedł ulicą Piotrkowską. Łódzkim żakom towarzyszyli rek­torzy, wśród nich Rek­tor naszej uczel­ni prof. Radzisław Kordek oraz Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich prof. Janusz Piekars­ki.

19 oraz 20 maja w ramach Juwe­nal­iów 2017 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Uni­w­er­sytet Łódz­ki orga­nizu­ją kon­cer­ty i imprezy na stu­denckim osied­lu Lumum­bowo. Na sce­nie wys­tąpią między inny­mi: After Par­ty, Gooral, Illu­sion, Jamal, Que­bonafide oraz Pow­er Play.

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP