Aktualności

Łódzkie Korzenie Biochemii


6 czer­w­ca br. Łódz­ki Odd­zi­ał Pol­skiego Towarzyst­wa Bio­chemicznego zor­ga­ni­zował w Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi spotkanie z zasłużony­mi naukow­ca­mi o bogatym doświad­cze­niu, wybit­nym dorobku badaw­czym i niepod­ważal­nym auto­ry­te­cie. Wydarze­nie pod hasłem Łódzkie Korze­nie Bio­chemii poświę­cone było wspom­nieniom, wymi­an­ie spostrzeżeń oraz dyskusji na tem­at his­torii łódzkiego środowiska bio­chemików. W spotka­niu wzięli udzi­ał członkowie Łódzkiego Odd­zi­ału PTBioch oraz zaproszeni goś­cie, związani obec­nie lub w przeszłoś­ci z Uni­w­er­sytetem Łódzkim, Politech­niką Łódzką oraz z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi. Hon­orowy­mi gość­mi spotka­nia byli: prof. Hen­ryk Panusz oraz prof. Mar­i­an­na Turkiewicz, którzy opowiedzieli o początkach roz­wo­ju nauk bio­chemicznych w Łodzi. Pon­ad­to, w dyskusji głos zabrali m.in. prof. Maria Koziołkiewicz, prof. Wan­da Kra­jew­s­ka, prof. Lud­miła Żylińs­ka, prof. Andrzej Bednarek oraz dr n. med. Andrzej Lewandows­ki.

Wydarze­nie Korze­nie Łódzkiej Bio­chemii było nieoce­nioną okazją, by dowiedzieć się więcej o his­torii roz­wo­ju bio­chemii w trzech łódz­kich uczel­ni­ach. Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom wydarzenia za podzie­le­nie się swoi­mi wspom­nieni­a­mi i doświad­czeni­a­mi zawodowy­mi związany­mi z bio­chemią i pokrewny­mi dziedz­i­na­mi.

Więcej o wydarze­niu Łódzkie Korze­nie Bio­chemii moż­na przeczy­tać w najnowszym numerze „UM mag­a­zynu”. Zaprasza­my do obe­jrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

  • Opublikowano: 26 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP