Aktualności

Łódzkie Promuje Start-upy w Strefie Wiedzy i Innowacji UMed


Kole­jne spotkanie z cyk­lu Łódzkie Pro­mu­je Start-upy już za nami.

Goś­cil­iśmy zagraniczne start-upy: SOMNOX (Julian Jagten­berg – Holan­dia), Lunds (Jens Ced­er – Szwec­ja) oraz Kenko­do (Josephine Worseck – Niem­cy). Nasi goś­cie ujawnili sekre­ty swo­jego sukce­su.

Wysłuchal­iśmy również his­torii opowiadanych z dys­tansem i humorem przez  przed­siębior­ców, którzy mają już dobrze pros­pe­ru­jące biz­nesy, ale jed­nak po drodze zain­west­owali także w nieu­dane przed­sięwz­ię­cia. Swoi­mi doświad­czeni­a­mi podzielili się: Ewa Sobkiewicz (Salve Med­ica), Paweł Brzez­ińs­ki (Your Catring Group) oraz Łukasz Matuszews­ki (EduKey).

Wszys­t­kich, którzy nie byli wczo­raj z nami, zaprasza­my na krótką relację:

 

 

  • Opublikowano: 26 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP